Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

- Mùa Thường Niên

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm A

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm B

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ Năm C

Chúa Nhật 33 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 33 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 33 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 32 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 32 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 32 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 31 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 31 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 31 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 30 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 30 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 30 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 29 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 29 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 29 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 28 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 28 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 28 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 27 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 27 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 27 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 26 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 26 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 26 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 25 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 25 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 25 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 24 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 24 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 24 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 23 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 23 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 23 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 22 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 22 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 22 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 21 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 21 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 21 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 20 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 20 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 20 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 19 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 19 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 19 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 18 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 18 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 18 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 17 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 17 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 17 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 16 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 16 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 16 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 15 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 15 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 15 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 14 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 14 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 14 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 13 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 13 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 13 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 12 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 12 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 12 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 11 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 11 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 11 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 10 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 10 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 10 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 9 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 9 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 9 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 8 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 8 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 8 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 7 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 7 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 7 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 6 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 6 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 6 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 5 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 5 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 5 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 4 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 4 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 4 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 3 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 3 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 3 Thương Niên Năm C

Chúa Nhật 2 Thương Niên Năm A

Chúa Nhật 2 Thương Niên Năm B

Chúa Nhật 2 Thương Niên Năm C

 

 

- Mùa Vọng Và Giáng Sinh

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A, B, C

Lễ Hiển Linh Năm A, B, C

Lễ Thánh Gia Thất Năm A

Lễ Thánh Gia Thất Năm B

Lễ Thánh Gia Thất Năm C

Lễ Chúa Giáng Sinh (thánh lễ ban ngày)

Lễ Chúa Giáng Sinh (thánh lễ đêm)

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

 

- Mùa Chay và Phục Sinh

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Năm A

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Năm B

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Năm A

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Năm B

Lễ Kính Chúa Ba Ngôi Năm C

Lễ Hiện Xuống

Lễ Thăng Thiên

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật Phục Sinh Năm A, B, C

Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A, B, C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Thứ Tư Lễ Tro

 

- Các Lễ Riêng Trong Năm

Lễ Tạ Ơn Cuối Năm

Thánh Lễ Ngày Mùng 1 Tết

Thánh Lễ Ngày Mùng 2 Tết

Thánh Lễ Ngày Mùng 3 Tết

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/01)

Lễ Thánh Giuse (19/03)

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (29/06)

Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08)

Lễ Ðức Mẹ Mân Côi (7/10)

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (/10)

Lễ Các Thánh (1/11)

Lễ Các Ðẳng Linh Hồn (2/11)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 1 (24/11)

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 2 (24/11)

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

 

 

"Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

của Tác Giả LMTV - Việt Nam"

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

(C) Copyright 2002. Tác Giả Giữ Bản Quyền

Last updated: February 19, 2005 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page