Nhạc Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới

tại Sydney năm 2008

Receive The Power

Hãy Lãnh Nhận Thần Lực

(Tác Giả : Guy Sebastian và Gary Pinto

Lời Việt của Lm Paul Văn Chi)

Verse 1: Every nation, every tribe, come together to worship You.

In Your presence we delight: we will follow to the ends of the earth.

Chorus: Alleluia, Alleluia! Receive the power, from the Holy Spirit!

Alleluia, Alleluia! Receive the power to be a light unto the world.

Verse 2: As Your Spirit calls to rise, we will answer and do Your will.

We'll forever testify of Your mercy and unfailing love (Repeat Chorus)

Bridge: Lamb of God, we worship you. Holy one, we worship you.

Bread of Life, we worship you. Emmanuel, we worship you.

Lamb of God, we worship you. Holy one, we worship you.

Bread of life, we worship you. Emmanuel, we will sing forever. (Repeat Chorus)

 

Tiểu khúc 1. Hết các sắc tộc cùng chư dân, và lại đây nào, cùng thờ Chúa ta.

Và trước Thánh Nhan Người hân hoan. Nguyện sẽ bước theo tận cùng muôn nơi thế giới.

Ðiệp khúc: Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Hãy lãnh Thần Lực, từ nguồn nơi Chúa Thần Linh.

Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Hãy lãnh Thần Lực, để thành ánh sáng chiếu vào dương gian!

Tiểu khúc 2: Chúa Thánh Linh mời ra đi. Cùng nhau đáp lời Nguyện theo Ý Cha.

Ðể sống chứng nhân luôn mãi mãi. Vì lòng xót thương và tình yêu thương vĩnh viễn. (trở lại Ðiệp khúc)

Câu chung: Chiên Chí Thánh, cùng thờ lạy Chúa. Lạy Ðấng Thánh, kính thờ lạy Người.

Nguồn Sức Sống, cùng thờ lạy Chúa. Em-ma-nu-el, kính thờ lạy Người.

Chiên Chí Thánh, cùng thờ lạy Chúa. Lạy Ðấng Thánh, kính thờ lạy Người.

Nguồn Sức Sống, cùng thờ lạy Chúa. Em-ma-nu-el, cùng ca khen Chúa ngàn thu. (trở lại Ðiệp khúc)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page