ÐẠI HỌC HÈ - KHÓA III.1998
Ðại Nam trong cơn Khủng Hoảng

(02.08.1998 - 09.08.1998)

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

13 G rue de l'Ill - 67116 Reichstett - France
Tel. 00 33 388 20 5822 - Fax. 00 33 388 20 13 34
e-mail: Ptgdvn@aol.com

I.1. Tổng quát

II.1. Nội dung tổng quát 6 chủ đề chính

Các chủ đề sau đây sẽ được uyển chuyển đưa vào chương trình của 4 tuần lễ đại học hè:

II.2. Ban giảng huấn và hỗ trợ sinh hoạt.

II.3. Trách nhiệm tổ chức

III.1. Thời gian, địa điểm

III.2. Chủ đề khóa III: Ðại Nam trong cơn khủng hoảng

III.3. Ghi danh


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page