Tường Thuật
Tuần Lễ Xã Hội Kì II - Tháng 8/1999
Nhân-quyền: Ðiểm hẹn văn-minh
cho Việt-Nam bước vào thế-kỉ XXI

(5.08.1997 - 08.08.1997)

Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ

13 G rue de l'Ill - 67116 Reichstett, France
Tel. 0033 3 88205822 - Fax. 0033 3 88201334
e-mail: Ptgdvn@aol.com


Tuần-lễ xã-hội kì II
"Nhân-quyền: Ðiểm hẹn văn-minh cho Việt-Nam bước vào thế-kỉ XXI"

Nancy, Pháp: Tuần-lễ xã-hội lần thứ II do TT. Nguyễn Trường Tộ tổ-chức đã khai-diễn từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 8 năm 1999 tại Maison de lÍAsnée tỉnh Nancy, Pháp.

Cuộc Hội-luận được khai-mạc với diễn-văn của Hoà-thượng Thích Minh Tâm (Giáo-hội Phật-giáo Việt-nam Thống-nhất tại Âu-châu, Chùa Khánh Anh, Pháp) và đã quy-tụ gần một trăm tham-dự-viên đến từ các nước Anh, Bỉ, Canada, Ðan-Mạch, Ðức, Hoà-Lan, Hoa-Kì, Lục-Xâm-Bảo, Na-Uy, Pháp, Thuỵ-Ðiển, Thuỵ-Sĩ và Ý.

Với chủ-đề : "Nhân-quyền, điểm hẹn văn-minh cho Việt-Nam bước vào thế-kỉ XXI" TT Nguyễn Trường Tộ và các cá-nhân, tổ-chức tham-dự muốn tôn vinh Nhân-quyền như là một đích-điểm văn-minh của cuộc sống và đề-nghị nó làm chương-trình sinh-hoạt cụ-thể cho các cộng-đồng việt-nam trong và ngoài nước.

Có 6 đề-tài chính được trình-bày và thảo-luận:

Bên cạnh phần thảo-luận nhóm về các đề-tài thuyết-trình, còn có tham-luận của

Các bài thuyết-trình và một số tham-luận đã được in trước để làm tài-liệu làm việc cho các tham-dự-viên. Trong tương-lai các bài thuyết-trình, tham-luận và kết-quả thảo-luận sẽ được Trung-tâm Nguyễn Trường Tộ ấn-hành thành một tập đầy đủ.

Kết-quả của hai ngày tích-cực làm việc trong tinh-thần hoà-ái và cùng chia-sẻ thao-thức chung về đất nước là Sứ-điệp Nhân-quyền gởi đồng- bào Việt-Nam sau đây:

Sứ-điệp nhân-quyền gởi đồng-bào Việt-Nam

Vào những ngày cuối của ngàn năm thứ hai chuẩn-bị bước vào ngàn năm thứ ba

Chúng tôi
những người kí tên dưới đây với tư-cách cá-nhân và đại-diện các tổ-chức, đoàn-thể, tôn-giáo sinh-hoạt trong cộng-đồng người Việt-Nam hải-ngoại,

Xác tín rằng
Nhân-phẩm là một giá-trị tối-thượng và phổ-quát,
Cổ-võ và thực-thi nhân-quyền là chuẩn-mực để xây-dựng nền-tảng đạo-lí, hướng-dẫn và điều- hành sinh-hoạt xã-hội cũng như đánh-giá các hành-vi cá-nhân và công-quyền;

Nhận thấy rằng
Nửa thế-kỉ qua Bản Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-quyền đã là ngọn đuốc soi đường cho văn-minh nhân-loại,
Phần lớn các quốc-gia trên thế-giới đang nỗ-lục cổ-võ Nhân-quyền, từng bước thăng-tiến các chiều-kích phát-triển của nhân-phẩm,
Tiếc thay, ánh-sáng văn-minh dựa trên nhân-phẩm và cổ-võ Nhân-quyền đã chưa rọi chiếu trên đất-nước Việt-Nam hôm nay;

Vì thế
Ý-thức nghĩa-vụ và quyền tham-gia vào đời-sống cộng-đồng dân-tộc của mình,
Tiếp-nối truyền-thống nhân-đạo việt-nam,
Dưạ vào tầm quan-trọng của thời-điểm đặc-biệt mà các chính-phủ, các tổ-chức quốc-tế, các tổ-chức phi-chính-phủ, các tôn-giáo trên thế-giới lưu tâm để cổ-súy xá-giải;

Lên tiếng rằng

1. Những công-dân việt-nam bị quản-chế, bắt-bớ, tù-đày chỉ vì thực-thi các quyền làm người của mình phải được trả tự-do tức-khắc, đặc-biệt trong dịp đầu năm 2000,

2. Các điều khoản trong hiến-pháp Cộng-hoà xã-hội Chủ-nghĩa Việt-nam hiện nay đi ngược với quyền tham-gia của mọi người dân, của các đoàn thể, tổ-chức khác nhau vào đời-sống cộng-đồng dân-tộc phải được cắt bỏ;

Và tự-nguyện rằng
Sẵn-sàng làm việc, sát-cánh cùng đồng-bào trong nước và các tổ-chức dân-chủ để vận-động cho một nước Việt-Nam tự-do, dân-chủ, và Nhân-quyền được bảo-đảm, tôn-trọng.


Danh-sách những cá-nhân và đại-diện đoàn-thể, tổ-chức, tôn-giáo đã kí vào Sứ-điệp Nhân-quyền gởi đồng-bào Việt-Nam

Giáo-sư Vũ Quốc Thúc (Pháp) - Cựu Trung-tướng Trần Văn Trung (Pháp) - Bà Lê Thanh (Cộng-đồng Việt-Nam Hải-ngoại, Khu-vực Âu-châu, Pháp) - Linh-mục Bùi Thượng Lưu (Báo Dân Chúa Âu-châu, Ðức) - Bác-sĩ Trần Huê (Ðức) - Bác-sĩ Hồ Văn Châm (Canada) - Tiến-sĩ Trần Quang Hải (Pháp) - Thượng-toạ Thích Minh Tuyên (Vụ-trưởng Vụ Cư-sĩ, GHPGVNTNHN, Hoa Kì) - Hoà-thượng Thích Minh Tâm (Chủ-tịch Hội-đồng điều-hành GHPGVNTN-ÂC, Pháp) - Tiến-sĩ Lê Ðình Cai (Hoa-Kì) - Tiến-sĩ Nguyễn Quang Khoa (Hoa-Kì) - Ô. Chu Tấn Trần Ðức Huỳnh (Hoa-Kì) - ÔB. Trần Trí Thức (đại-diện Cộng-đoàn Người-việt Tị-nạn tại Strasbourg, Pháp) - Bác-sĩ Ðỗ Minh Giả (Phong-trào Giáo-dân Việt-nam Hải-ngoại, Cơ-sở Toulouse, Pháp) - Tiến-sĩ Nguyễn Học Tập (PTGDVNHN, Ý) - Bác-sĩ Nguyễn Phú Thứ (Pháp) - ÔB. Giáo-sư Trần Hữu Hải (Ðức) - Tiến-sĩ Nguyễn Văn Trần (PTTNDT&XÐCCVN, Pháp) - Tiến-sĩ Âu Dương Thệ (Hiệp-hội Dân-chủ & Phát-triển Việt-Nam, Ðức) - Lễ Sanh Ngọc Tâm Thanh (Cao-Ðài Âu-châu, Pháp) - Ô. Nguyễn Văn Bé (PTGDVNHN, Cơ-sở Na-Uy) - Ô. Ðỗ Văn Bùi ((PTGDVNHN, Cơ-sở Hoà-Lan) - ÔB. Mục-sư Huỳnh Văn Công (Hoà-Lan) - Ô. Nguyễn Ðức Chung ((PTGDVNHN, Cơ-sở Anh) - Thi-sĩ Thái Hạc Oanh (Pháp) - Kĩ-sư Lê Công Ða (TTK Vụ Cu-sĩ, GHPGVNTN, Hoa-Kì) - Kĩ-sư Phạm Anh Dũng (Pháp) - Gs. Ðoàn Xuân Kiên (Anh) - Ô. Trần Việt Khoái (PTGDVNHN Cơ-sở Ðan-Mạch) - Ô. Trần Ðình Lý (Ðức) - Cựu Thẩm-phán Trần Ðức Lai (Pháp) - Giáo-sư Lê Hữu Mục (Vietnamologica, Canada) - Ô. Phùng Hoàng Minh (PTGDVNHN, Bỉ) - Linh-mục Bùi Trần Thuấn (Ðức) - Ô. Lê Văn Tánh (PTGDVNHN, Hoà-Lan) - Ô. Phạm Hồng-Lam (PTGDVNHN, Ðức) - Linh-mục Bùi Phạm Tráng (Bỉ) - ÔB. Lê Văn Yên (PTGDVNHN, Cơ-sở Ðức) - ÔB. Giáo-sư Nguyễn Ðăng Trúc (Trung-tâm Nguyễn Trường Tộ, Pháp) - Ô. Hồ Văn Thái (Ðức) - ÔB. Nguyễn Duy Nương (PTGDVNHN, Ðức) - Ô. Ðinh Xuân Minh (Hội Phụ-túc Liên-đới Sinh-viên Ðức Việt, Ðức) - ÔB. Tiến-sĩ Nguyễn Hữu Hoạt (Báo Dân-Quyền, Hoa-Kì) - Cô Phạm Thị Tuyết-Lan (PTGDVNHN, Ðức) - Ô. Phạm Huy Hùng (Ðức) - Linh-mục Lê Quốc Tuấn (Thuỵ-Sĩ) - Bà Nguyễn Phước Như Mai (Ý) - Tiến-sĩ Trần Thanh Hải (Trung-tâm VIDI, Ðức) - Tiến-sĩ Phan Văn Song (Ðức) - Cô Nguyễn Vân Long (Na-Uy) - Cô Lâm Chi Thiên Lý (Ðức) - Linh-mục Nguyễn Thế Quang (Anh) - Ô. Ðỗ Lợi (Anh) - Ô. Ngô Tâm Linh (Ðức) - Cô Nguyễn Kim Bình (Ðức) - Ô. Phùng Trọng Kiệt (Bỉ) - Ô. Nguyễn Long Thi (Bỉ) - Ô. Nguyễn Tấn Sĩ (Ý) - Ô. Trần Thanh Tú (Ðức) - Cô Trịnh Thuỳ Mai (Thụy-Ðiển) - Cô Nguyễn Hằng (Luxembourg) - Ô. Nguyễn bá Lệ (Anh) - Ô. Hoàng Ðức Ðộ (Ðan-Mạch) - Ô. Nguyễn Văn Nân (Ðan-Mạch) - Ô. Nguyễn Công Trình (Ðan-Mạch) - ÔB. Lê Quang Thông (Ðức) - Bác-sĩ Trần Minh Tùng (Hoa-Kì) - Luật-sư Nguyễn Hữu Thống (Hoa-Kì) - Ô. Nguyễn Ðăng Ðề (PTGDVNHN, Cơ-sở Ohio, Hoa-Kì) - Ô. Trần Ngọc Hoài (Hoa-Kì) - Ô. Nguyễn bá Tùng (PTGDVNHN, Hoa-Kì) - Ô. Nguyễn Văn Thuận (Pháp) - Ô. Trần Xuân Thời (Chủ-tịch Cộng-đồng Việt-Nam, Hoa-Kì).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page