Linh Ðạo Cho Giáo Dân Ngày Nay

LAY SPIRITUALITY TODAY

Rev. Jess S. Brena, SJ, Taiwan

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

PHẦN BỐN
PART FOUR

Ðổi Thay Giữa Tuổi Ðời

(C) Copyright 1990. Tác giả giữ bản quyền.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page