Công bố Tài liệu Làm việc

Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI

 

Công bố Tài liệu Làm việc Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-07-2024) - Hôm mùng 09 tháng Bảy năm 2024, Tài liệu Làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI, khóa thứ hai đã được công bố, để làm căn bản cho các cuộc thảo luận, tiến hành từ ngày 02 đến ngày 27 tháng Mười năm 2024, về đề tài: "Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Văn kiện này dài 36 trang, chia làm 112 đoạn, ngoài phần dẫn nhập và các nền tảng, và kết luận, còn được chia làm ba phần về những tương quan (I), những hành trình (II) và các nơi (III).

Văn kiện tiếp nối toàn thể tiến trình công nghị đã khởi sự từ năm 2021 và đưa ra những đề nghị để Giáo hội ngày càng gần gũi dân chúng và trong đó, tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, tham gia vào đời sống Giáo hội. Trong số những điểm suy tư, có sự đề cao vai trò nữ giới và những đòi hỏi của sự minh bạch và trách nhiệm.

(Vatican News 9-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page