Ðức Hồng y Mamberti,

tân Hồng y Trưởng đẳng Phó tế

 

Ðức Hồng y Mamberti, tân Hồng y Trưởng đẳng Phó tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-07-2024) - Trong Công nghị Hồng y về việc phong hiển thánh, sáng ngày 01 tháng Bảy năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã thăng ba hồng y thuộc đẳng phó tế lên đẳng linh mục.

Ðứng đầu là Ðức Hồng y James Michael Harvey, người Mỹ, hiện là Hồng y Giám quản Ðền thờ thánh Phaolô ngoại thành. Tiếp đến là Ðức Hồng y Lorenzo Baldisseri, nguyên là Tổng thư ký Bộ Giám mục, rồi làm Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Sau cùng là Ðức Hồng y Gerhard Muller, người Ðức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin. Thông thường, sau mười năm ở đẳng phó tế, Hồng y đẳng phó tế sẽ được thăng lên đẳng linh mục.

Vì Ðức Hồng y James Harvey cho đến nay cũng là Hồng y Trưởng đẳng Phó tế, nên sau khi Ðức Hồng y được thăng lên đẳng linh mục, vị Hồng y kế nhiệm ngài là Ðức Hồng y Dominique Mamberti, 72 tuổi, người Pháp, hiện là Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Trước kia, ngài từng là Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Trong tư cách Hồng y Trưởng đẳng Phó tế, nếu còn là Hồng y cử tri, ngài sẽ là người thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa tên của vị Giáo hoàng mới, được mật nghị Hồng y bầu lên. Ðức Hồng y sẽ dùng công thức bằng tiếng Latinh, với nội dung: "Tôi loan báo cho anh chị em một tin mừng: chúng ta có Giáo hoàng... ", và tiếp đó là tên của vị tân Giáo hoàng.

Nếu Hồng y Trưởng đẳng Phó tế lúc ấy không còn quyền bầu Giáo hoàng nữa, thì vị Hồng y phó tế cử tri kế tiếp sẽ giữ nhiệm vụ này. Nếu chính vị Hồng y Trưởng đẳng Phó tế được bầu làm Giáo hoàng, thì người loan báo tin mừng sẽ là vị Hồng y phó tế tiếp đó.

Ngoài ra, Hồng y Trưởng đẳng Phó tế là người trao dây Pallium cho Ðức tân Giáo hoàng, trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô.

Sau cùng, khi Ðức Thánh cha ban ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, vào trưa ngày lễ Phục sinh và Giáng sinh, Hồng y Trưởng đẳng Phó tế thông báo việc Ðức Thánh cha ban ơn toàn xá này. Nếu Ðức Hồng y bị ngăn trở thì công việc này sẽ do vị Hồng y đứng thứ tự tiếp đó trong đẳng Phó tế.

Ngày nay, Tòa Thánh vẫn duy trì ba đẳng Hồng y, gồm giám mục, linh mục và phó tế, vì ba thành phần này tương ứng với ba nhóm cử tri bầu Giám mục Roma trong Giáo hội xưa kia, gồm các giám mục thuộc sáu giáo phận phụ cận Roma, tiếp đến là các cha sở Roma, và sau cùng là các phó tế đảm nhận các dịch vụ trong giáo phận Roma. Vì thế, khi các giám mục ở các nơi khác trên thế giới được bổ nhiệm làm Hồng y, các vị phải nhận một nhà thờ hiệu tòa trong Giáo phận Roma, để trở thành giáo sĩ của giáo phận này, và trong tư cách đó có thể bầu Giám mục Roma là Ðức Giáo hoàng. Và cũng vì thế, đề nghị cho các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục trên thế giới tham gia việc bầu Ðức Giáo hoàng, Giám mục Roma, không được chấp nhận.

(Tổng hợp 2-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page