Ðức Thánh cha bổ nhiệm đặc ủy của ngài

điều khiển Ðại học Giáo hoàng Urbaniana

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm đặc ủy của ngài điều khiển Ðại học Giáo hoàng Urbaniana.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-09-2023) - Hôm 14 tháng Chín năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Giáo sư Vincenzo Buonomo, làm đặc ủy của ngài, bắt đầu từ ngày 01 tháng Mười năm 2023, "với quyền hạn như một vị Viện trưởng Ðại học Urbaniana của Bộ Loan báo Tin Mừng, trù liệu những gì cần thiết để bảo đảm một sự đóng góp chất lượng cho nghiên cứu thần học và các bộ môn khác, một sự huấn luyện ngày càng phong phú hơn cho các thế hệ trẻ và một nền giảng huấn thế giá, có thể mang lại những câu trả lời cho Giáo hội và thế giới hiện đại".

Ðại học Urbaniana được thành lập năm 1627 và hiện có khoảng 1,400 sinh viên, trong đó có nhiều linh mục, chủng sinh và nữ tu Việt Nam đã và đang theo học. Ðại học có bốn khoa, là Thần học, Triết học, Giáo luật và Truyền giáo học.

Trong sắc lệnh bổ nhiệm, Ðức Thánh cha giải thích rằng "Cần phải thích ứng dịch vụ và chức năng của Ðại học Urbaniana với những nhu cầu của thời nay. Ðại học này được kêu gọi cộng tác vào hoạt động truyền giáo của Giáo hội đang cần tăng trưởng trong việc giải thích Lời Mạc Khải và trong sự hiểu biết chân lý, kể cả qua một hoạt động học thuật, văn hóa và khoa học, để huấn luyện những người được kêu gọi cộng tác vào việc loan báo Tin Mừng, đào sâu đời sống đức tin và cai quản ở các miền truyền giáo".

Giáo sư Buonomo người Ý năm nay 62 tuổi (1961), vốn là một giáo sư về dân luật. Năm 2018, ông được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Viện trưởng Ðại học Giáo hoàng Laterano, cho đến 01 tháng Tám năm 2023, thì được bổ nhiệm làm Tổng Tư vấn của Quốc gia thành Vatican, khi Ðức Thánh cha bổ nhiệm cha Alfonso Amarante, 53 tuổi (1970) Dòng Chúa Cứu Thế, giám đốc Học viện Giáo Hoàng Alfonsianum ở Roma, làm Tổng giám mục Viện trưởng Ðại học Giáo hoàng Laterano, với sứ mạng cải tổ đại học này.

Trong sáu năm qua, Viện trưởng Ðại học Urbaniana là cha Leonardo Sileo, Dòng Phanxicô, nguyên là giáo sư triết tại đại học này.

(Fides, Vatican News 14-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page