Các tổ chức tại Vatican

dưới quyền kiểm soát của Bộ Kinh tế

 

Các tổ chức tại Vatican dưới quyền kiểm soát của Bộ Kinh tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-12-2022 - Hôm mùng 06 tháng Mười Hai năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc quy định rằng các ngân quỹ và tổ chức trong các cơ quan giáo triều và quốc gia thành Vatican, - cho đến nay được hưởng một sự tự lập về hành chánh, - từ nay phải ở dưới sự kiểm soát của các cơ quan kinh tế của Tòa Thánh.

Tuy các tổ chức đó có tư cách pháp nhân riêng và một sự tự lập hành chánh, nhưng chúng là phương tiện để thực thi những mục tiêu của các cơ quan giáo triều, phục vụ cho sứ vụ của Người Kế vị thánh Phêrô. Vì thế, chúng là những cơ quan của Tòa Thánh, trừ khi được quy định rõ do quy luật thiết lập chúng. Do đó tài sản của các cơ quan này là gia sản của Tòa Thánh, nên không những chúng phải chịu sự giám sát của các cơ quan giáo triều mà chúng lệ thuộc, nhưng còn chịu sự kiểm soát và canh chừng của các cơ quan kinh tế của Tòa Thánh nữa.

Các cơ quan có tư cách pháp nhân và là phương tiện của Tòa Thánh như vừa nói, phải thích ứng trong vòng ba tháng với các quy luật trong Tự sắc mới do Ðức Thánh cha ban hành. Tự sắc này có hiệu lực từ ngày 08 tháng Mười Hai năm 2022.

Tự sắc mới gồm có 8 điều khoản, trong đó khoản số 3 liên quan đến sự canh chừng và kiểm soát về vấn đề kinh tế tài chánh. Bộ Kinh tế thi hành công tác này đối với các cơ quan có pháp nhân và là phương tiện của Tòa Thánh, chiếu theo quy chế riêng.

Khoản số 4 và số 5 nói về sổ sách kế toán và trao đổi thông tin. Các cơ quan có pháp nhân như vừa nói phải trình cho Bộ Kinh tế của Tòa Thánh ngân sách dự chi và kết toán chi thu, theo các điều kiện do Bộ Kinh tế và Văn phòng Tổng kiểm toán của Vatican ấn định. Hai cơ quan này luôn có thể xét sổ sách kế toán của các cơ quan đó, các văn kiện chứng minh và những thông tin liên quan đến việc chuyển tiền.

Với quy luật mới trên đây, Ðức Thánh cha siết chặt sự kiểm soát và thúc đẩy các cơ quan Tòa Thánh thi hành những đề nghị của Ủy ban Moneyval thuộc Hội đồng Âu châu. Hồi tháng Tư năm ngoái, Ủy ban Moneyval nhận định rằng tại Vatican thiếu một luật bao quát quản lý việc thành lập và quản trị các ngân quỹ đăng ký tại Quốc gia thành Vatican. Các quỹ này nhận tiền dâng cúng của các tín hữu, nhưng cho đến thời gian gần đây ít có sự giám sát hoặc kiểm soát trách nhiệm.

Từ ngày 01 tháng Mười Hai năm 2022, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh do ông Maximino Caballero Ledo, 63 tuổi, người Tây Ban Nha, điều khiển. Ông là giáo dân đầu tiên giữ nhiệm vụ này.

(Vatican News. AP 6-12-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page