Một vài chi tiết về 21 Tân Hồng Y

sẽ được Ðức Thánh Cha tấn phong

vào ngày 27 tháng 8 năm 2022

 

Một vài chi tiết về 21 Tân Hồng Y sẽ được Ðức Thánh Cha tấn phong vào ngày 27 tháng 8 năm 2022.

Mary Trần Vy

Vatican (VTW 1-06-2022) - Trưa Chúa nhật 29 tháng Năm năm 2022, Ðại lễ Chúa Lên Trời, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với hơn 15,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Cuối buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha loan báo sẽ nhóm công nghị, ngày 27 tháng Tám năm 2022 để tấn phong hai mươi mốt tân hồng y, trong đó có 8 vị tân Hồng y từ Âu Châu, 6 vị từ Á Châu, 2 vị từ Phi Châu, 1 vị Từ Bắc Mỹ Châu, và 4 vị từ Trung Mỹ Châu và Mỹ Châu Latinh. Trong 21 vị Tân Hồng Y cũng có những vị hồng y đã quá 80 tuổi. Ðức Thánh Cha công bố: Thứ Hai và thứ Ba, ngày 29 và 30 tháng 08 năm 2022, tất cả các Hồng Y sẽ quy tụ để suy tư về Tông Hiến mới Praedicate evangelium. Và thứ Bảy 27 tháng 08 năm 2022, Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự Công nghị tấn phong các Tân Hồng Y.

Sau đây là một vài chi tiết về 21 Tân Hồng Y sẽ được Ðức Thánh Cha tấn phong vào ngày 27 tháng 8 năm 2022:

 

1. Ðức Tổng Giám Mục Arthur Roche - Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.

Ðức Tổng Giám Mục Arthur Roche sinh ngày 6 tháng 5 năm 1950 tại Anh Quốc. Ngày 19 tháng 7 năm 1975 thụ phong Linh Mục, thuộc giáo phận Leeds, Anh Quốc. Ngày 12 tháng 4 năm 2001 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Westminter, với tước hiệu Giám Mục Hiệu Tòa Rusticiana. Ngày 10 tháng 5 năm 2001 được Tấn Phong Giám Mục. Ngày 16 tháng 7 năm 2002 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị Giáo Phận Leeds. Ngày 7 tháng 4 năm 2004 kế nhiệm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Leeds, Anh Quốc. Ngày 26 tháng 6 năm 2012 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Thư Ký Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Ngày 27 tháng 5 năm 2021 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 Ðược Ðức Thánh Cha Phanxicô Tấn Phong làm Ðức Hồng Y.

 

2. Ðức Tổng Giám Mục Lazzaro You Heung Sik - Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.

Ðức Tổng Giám Mục Lazzaro You Heung Sik sinh ngày 17 tháng 11 năm 1951 tại Hàn Quốc. Ngày 9 tháng 12 năm 1979 thụ phong Linh Mục, thuộc Giáo Phận Daejeon, Hàn Quốc. Ngày 9 tháng 7 năm 2003 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị Giáo Phận Dajeon. Ngày 19 tháng 8 năm 2003 được Tấn Phong Giám Mục. Ngày 1 tháng 4 năm 2005 kế nhiệm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Dajeon. Ngày 11 tháng 6 năm 2021 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Ngày 2 tháng 8 năm 2021 nhậm chức Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

3. Ðức Tổng Giám Mục Fernando Vérgez Alzaga L.C. - Chủ tịch Uỷ ban Giáo hoàng về Quốc gia thành Vatican và Chủ tịch Phủ Thống Ðốc Quốc gia thành Vatican.

Ðức Tổng Giám Mục Fernando Vérgez Alzaga L.C. sinh ngày 1 tháng 3 năm 1945 tại Italia. Ngày 25 tháng 12 năm 1965 tuyên khấn lần đầu thuộc dòng Ðạo Binh Ðức Kitô. Ngày 15 tháng 9 năm 1969 thụ phong Phó Tế. Ngày 26 tháng 11 năm 1969 thụ phong Linh Mục. Ngày 30 tháng 8 năm 2013 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Phủ Thống Ðốc Quốc gia thành Vatican. Ngày 15 tháng 10 năm 2013 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Hiệu Tòa Villamagna in Proconsulari. Ngày 15 tháng 11 năm 2013 được tấn phong Giám Mục. Ngày 8 tháng 9 năm 2021 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Villamagna in Proconsulari. Ngày 1 tháng 10 năm 2021 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Chủ tịch Uỷ ban Giáo hoàng về Quốc gia thành Vatican và Chủ tịch Phủ Thống Ðốc Quốc gia thành Vatican. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

4. Ðức Tổng Giám Mục Jean-Marc Aveline - Tổng Giám Mục Marseille (Pháp).

Ðức Tổng Giám Mục Jean-Marc Aveline sinh ngày 26 tháng 12 năm 1958 tại Pháp. Ngày 12 tháng 11 năm 1983 thụ phong Phó Tế, thuộc giáo phận Marseille, Pháp. Ngày 3 tháng 11 năm 1984 thụ phong Linh Mục. Ngày 19 tháng 12 năm 2013 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Marseille, Pháp, với tước hiệu Giám Mục Hiệu Tòa Simidicca. Ngày 26 tháng 1 năm 2014 được Tấn Phong Giám Mục. Ngày 8 tháng 8 năm 2019 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Marseille. Ngày 15 tháng 9 năm 2019 nhậm chức Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Marseille. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

5. Ðức Giám Mục Peter Okpaleke - Giám Mục Ekwulobia (Nigeria).

Ðức Giám Mục Peter Okpaleke sinh ngày 1 tháng 3 năm 1963 tại Nigeria. Ngày 22 tháng 8 năm 1922 thụ phong Linh Mục, thuộc giáo phận Awka, Nigeria. Ngày 7 tháng 12 năm 2012 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Ahiara, Nigeria. Ngày 21 tháng 5 năm 2013 được tấn phong Giám Mục. Ngày 19 tháng 2 năm 2018 từ chức Giám Mục Giáo Phận Ahiara. Ngày 5 tháng 3 năm 2020 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Ekwulobia, Nigeria. Ngày 29 tháng 4 năm 2020 nhậm chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Ekwulobia. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

6. Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. - Tổng Giám Mục Manaus (Brazil).

Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. sinh ngày 6 tháng 11 năm 1950 tại Brazil. Ngày 20 tháng 1 năm 1972 gia nhập Dòng Phanxicô. Ngày 2 tháng 8 năm 1976 tuyên khấn. Ngày 21 tháng 1 năm 1978 thụ phong Linh Mục, thuộc Dòng Phanxicô. Ngày 2 tháng 2 năm 2005 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận Sao Felix, Brazil. Ngày 16 tháng 4 năm 2005 được tấn phong Giám Mục. Ngày 21 tháng 9 năm 2011 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Brasilia, Brazil, với tước hiệu Giám Mục Hiệu Tòa Thisiduo. Ngày 27 tháng 11 năm 2019 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Manaus, Brazil. Ngày 31 tháng 1 năm 2020 nhậm chức Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Manaus. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

7. Ðức Tổng Giám Mục Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão - Tổng Giám Mục Goa và Damão (India).

Ðức Tổng Giám Mục Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão sinh ngày 20 tháng 1 năm 1953 tại Ấn Ðộ. Ngày 28 tháng 10 năm 1979 thụ phong Linh Mục, thuộc giáo phận Goa e Damao, Ấn Ðộ. Ngày 20 tháng 12 năm 1993 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Goa e Damao, với tước hiệu Giám Mục Hiệu Tòa Vanariona. Ngày 10 tháng 4 năm 1994 được tấn phong Giám Mục. Ngày 12 tháng 12 năm 2003 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Goa e Damao. Ngày 21 tháng 3 năm 2004 nhậm chức Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Goa e Damao. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

8. Ðức Giám Mục Robert Walter McElroy - Giám Mục San Diego (Hoa Kỳ).

Ðức Giám Mục Robert Walter McElroy sinh ngày 5 tháng 2 năm 1954 tại Hoa Kỳ. Ngày 12 tháng 4 năm 1980 thụ phong Linh Mục, thuộc Giáo Phận San Francisco, Hoa Kỳ. Ngày 6 tháng 7 năm 2010 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận San Francisco, Hoa Kỳ, với tước hiệu Giám Mục Hiệu Tòa Gemellae in Byzacena. Ngày 7 tháng 9 năm 2010 được tấn phong Giám Mục. Ngày 3 tháng 3 năm 2015 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận San Diego, Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 4 năm 2015 nhậm chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận San Diego. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

9. Ðức Tổng Giám Mục Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B. - Tổng Giám Mục Dili (Ðông Timor).

Ðức Tổng Giám Mục Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B. sinh ngày 27 tháng 11 năm 1967 tại Ðông Timor. Ngày 31 tháng 5 năm 1990 tuyên khấn, thuộc Dòng Salesians Don Bosco. Ngày 19 tháng 3 năm 1997 khấn trọn. Ngày 18 tháng 12 năm 1998 thụ phong Linh Mục. Ngày 30 tháng 1 năm 2016 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Dili, Ðông Timor. Ngày 19 tháng 3 năm 2016 được tấn phong Giám Mục. Ngày 11 tháng 9 năm 2019 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Dili, Ðông Timor. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

10. Ðức Giám Mục Oscar Cantoni - Giám mục Como (Italy).

Ðức Giám Mục Oscar Cantoni sinh ngày 1 tháng 9 năm 1950 tại Italy. Ngày 28 tháng 6 năm 1975 thụ phong Linh Mục, thuộc Giáo Phận Como, Italy. Ngày 25 tháng 1 năm 2005 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Crema, Italy. Ngày 5 tháng 3 năm 2005 được tấn phong Giám Mục. Ngày 19 tháng 3 năm 2005 nhậm chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Crema. Ngày 4 tháng 10 năm 2016 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Como, Italy. Ngày 27 tháng 11 năm 2016 nhậm chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Como. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

11. Ðức Tổng Giám Mục Anthony Poola - Tổng Giám Mục Hyderabad (India).

Ðức Tổng Giám Mục Anthony Poola sinh ngày 15 tháng 11 năm 1961 tại Ấn Ðộ. Ngày 20 tháng 2 năm 1992 thụ phong Linh Mục, thuộc Giáo Phận Cuddapah, Ấn Ðộ. Ngày 8 tháng 2 năm 2008 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Kurnool, Ấn Ðộ. Ngày 19 tháng 4 năm 2008 được tấn phong Giám Mục. Ngày 19 tháng 11 năm 2020 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Hyderabad, Ấn Ðộ. Ngày 3 tháng 1 năm 2021 nhậm chức Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Hyderabad. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

12. Ðức Tổng Giám Mục Paulo Cezar Costa - Tổng Giám Mục Brasília (Brasil).

Ðức Tổng Giám Mục Paulo Cezar Costa sinh ngày 20 tháng 7 năm 1967 tai Brazil. Ngày 27 tháng 12 năm 1991 thụ phong Phó Tế, thuộc Giáo Phận Valenca, Brazil. Ngày 5 tháng 12 năm 1992 thụ phong Linh Mục. Ngày 24 tháng 11 năm 2010 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, Brazil, với tước hiệu Giám Mục Hiệu Tòa Oescus. Ngày 5 tháng 2 năm 2011 được tấn phong Giám Mục. Ngày 22 tháng 6 năm 2016 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Sao Carlos, Brazil. Ngày 6 tháng 8 năm 2016 nhậm chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Sao Carlos. Ngày 21 tháng 10 năm 2020 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Brasilia, Brazil. Ngày 12 tháng 12 năm 2020 nhậm chức Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Brasilia. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

13. Ðức Giám Mục Richard Kuuia Baawobr M. Afr. - Giám Mục Wa (Ghana).

Ðức Giám Mục Richard Kuuia Baawobr M. Afr. sinh ngày 21 tháng 6 năm 1959 tại Ghana. Ngày 5 tháng 12 năm 1986 tuyên khấn, thuộc Hội Dòng Thừa Sai Truyền Giáo Phi Châu. Ngày 18 tháng 7 năm 1987 thụ phong Linh Mục. Ngày 31 tháng 5 năm 2010 được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền Hội Dòng Thừa Sai Truyền Giáo Phi Châu. Ngày 17 tháng 2 năm 2016 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Wa, Ghana. Ngày 7 tháng 5 năm 2016 được tấn phong Giám Mục. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

14. Ðức Tổng Giám Mục William Goh Seng Chye - Tổng Giám Mục Singapore (Singapore).

Ðức Tổng Giám Mục William Goh Seng Chye sinh ngày 25 tháng 6 năm 1957 tại Singapore. Ngày 1 tháng 5 năm 1985 thụ phong Linh Mục, thuộc Giáo Phận Singapore. Ngày 29 tháng 12 năm 2012 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị Giáo Phận Singapore. Ngày 22 tháng 2 năm 2013 được tấn phong Tổng Giám Mục. Ngày 20 tháng 5 năm 2013 kế nhiệm Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Singapore. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

15. Ðức Tổng Giám Mục Adalberto Martínez Flores - Tổng Giám Mục Asunción (Paraguay).

Ðức Tổng Giám Mục Adalberto Martínez Flores sinh ngày 8 tháng 7 năm 1951 tại American Virgin Islands, Hoa Kỳ. Ngày 7 tháng 4 năm 1985 thụ phong Phó Tế, thuộc Giáo Phận Saint Thomas, American Virgin Islands, Hoa Kỳ. Ngày 24 tháng 8 năm 1985 thụ phong Linh Mục. Năm 1994 gia nhập Giáo Phận Asuncion, Paraguay. Ngày 14 tháng 8 năm 1997 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Asuncion, Paraguay, với tước hiệu Giám Mục Hiệu Tòa Tatilti. Ngày 8 tháng 11 năm 1997 được tấn phong Giám Mục. Ngày 18 tháng 5 năm 2000 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận San Lorenzo, Paraguay. Ngày 19 tháng 2 năm 2007 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận San Pedro, Paraguay. Ngày 14 tháng 3 năm 2012 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Quân Ðội Giáo Phận Paraguay. Ngày 23 tháng 6 năm 2018 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Villarrica del Espiritu Santo, Paraguay, kiêm Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Quân Ðội Paraguay. Ngày 17 tháng 2 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Asuncion, Paraguay. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

16. Ðức Giám Mục Giorgio Marengo, I.M.C. - Giám Quản Tông Toà Ulaanbaatar (Mongolia).

Ðức Tổng Giám Mục Giorgio Marengo, I.M.C. sinh ngày 7 tháng 6 năm 1974 tại Italy. Ngày 24 tháng 6 năm 2000 tuyên khấn, thuộc Dòng Thừa Sai Truyền Giáo Concolata. Ngày 26 tháng 5 năm 2001 thụ phong Linh Mục. Ngày 2 tháng 4 năm 2020 được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Ulaanbaatar, Mongolia, với tước hiệu Giám Mục Hiệu Tòa Castra Severiana. Ngày 8 tháng 8 năm 2020 được tấn phong Giám Mục. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

17. Ðức Tổng Giám Mục Jorge Enrique Jiménez Carvajal - nguyên Tổng Giám Mục Cartagena (Colombia).

Ðức Tổng Giám Mục Jorge Enrique Jiménez Carvajal sinh ngày 29 tháng 3 năm 1942 tại Colombia. Ngày 17 tháng 5 năm 1964 tuyên khấn, thuộc Dòng Giêsu và Maria. Ngày 17 tháng 6 năm 1967 thụ phong Linh Mục. Ngày 9 tháng 11 năm 1992 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Zipaquira, Colombia. Ngày 12 tháng 12 năm 1992 được tấn phong Giám Mục. Ngày 6 tháng 2 năm 2004 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị Giáo Phận Cartagena, Colombia. Ngày 24 tháng 10 năm 2005 kế nhiệm Tổng Giám Mục Giáo Phận Cartagena. Ngày 25 tháng 3 năm 2021 nghỉ hưu. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

18. Ðức Tổng Giám Mục Lucas Van Looy, SDB - nguyên Tổng Giám Mục Gent (Bỉ).

Ðức Tổng Giám Mục Lucas Van Looy, SDB. sinh ngày 28 tháng 9 năm 1941 tại Belgium. Ngày 6 tháng 3 năm 1968 tuyên khấn, thuộc Dòng Salesians Don Bosco. Ngày 12 tháng 9 năm 1970 thụ phong Linh Mục. Ngày 19 tháng 12 năm 2003 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Gent, Belgium. Ngày 1 tháng 2 năm 2004 được tấn phong Giám Mục. Ngày 27 tháng 11 năm 2019 nghỉ hưu. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

19. Ðức Tổng Giám Mục Arrigo Miglio - nguyên Tổng Giám Mục Cagliari (Italy).

Ðức Tổng Giám Mục Arrigo Miglio sinh ngày 18 tháng 7 năm 1942 tại Italy. Ngày 23 tháng 9 năm 1967 thụ phong Linh Mục, thuộc Giáo Phận Ivrea, Italy. Ngày 25 tháng 3 năm 1992 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Iglesias, Italy. Ngày 25 tháng 4 năm 1992 được tấn phong Giám Mục. Ngày 14 tháng 6 năm 1992 nhậm chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Iglesias. Ngày 20 tháng 2 năm 1999 được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Ivrea, Italy. Ngày 25 tháng 4 năm 1999 nhậm chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Ivrea. Ngày 25 tháng 2 năm 2012 được Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Cagliari, Italy. Ngày 18 tháng 4 năm 2012 nhậm chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Cagliari. Ngày 16 tháng 11 năm 2019 nghỉ hưu. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

20. Cha Gianfranco Ghirlanda SJ. - Giáo Sư thần học.

Cha Gianfranco Ghirlanda SJ. sinh ngày 5 tháng 7 năm 1942 tại Rome, Italy. Năm 1966 tốt nghiệp trường Ðại Học Sapienza University ở Roma. Sau đó gia nhập Dòng Tên và thụ phong Linh Mục năm 1973. Tốt nghiệp Thần Học Bí Tích tại trường Ðại Học Gregorian University và Tốt Nghiệp Licentiate ngành Giáo Luật vào năm 1975; Sau đó tốt nghiệp Tiến Sĩ Giáo Luật năm 1978. Từ năm 1975 cha Cha Gianfranco Ghirlanda SJ dạy môn Giáo Luật tại nhiều trường Ðại Học. Năm 1986 chính thức làm Giáo Sư Giáo Luật, và làm Viện Trưởng phân khoa Giáo Luật từ năm 1995 đến 2004. Cha Gianfranco Ghirlanda SJ cũng làm Cố Vấn trong nhiều Thánh Bộ. Cha Gianfranco Ghirlanda SJ được bổ nhiệm làm Chánh Án Tòa Án Vatican từ năm 1993 đến năm 2003. Năm 2004 Cha Gianfranco Ghirlanda SJ được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Ðốc Trường Ðại Học Gregorian University. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

21. Ðức Ông Fortunato Frezza - Kinh Sĩ Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Ðức Ông Fortunato Frezza sinh ngày 6 tháng 2 năm 1942 tại Italy. Tốt nghiệp tiểu chủng viện Bagnoregio và sau đó vào đại chủng viện Viterbo. Ngày 28 tháng 6 năm 1966, ngài được Ðức Giám mục Luigi Rosa truyền chức linh mục tại Sipicciano cho giáo phận Bagnoregio. Sau khi thụ phong linh mục, ngài tiếp tục học: năm 1967, lấy bằng thần học từ Ðại học Giáo hoàng Gregorian, năm 1977, lấy bằng Chuyên Môn về Thánh Kinh từ Viện Kinh thánh Giáo hoàng, với luận án ngữ văn về sách tiên tri Mi-chê. Từ năm 1971 đến năm 1984, là linh mục quản xứ Sipicciano, đồng thời, dạy Thánh Kinh tại Ðại học Giáo hoàng Gregorian và tại chủng viện vùng "La Quercia" ở Viterbo. Năm 1983, bắt đầu làm việc tại ban thư ký chung của Thượng Hội đồng Giám mục; vào ngày 23 tháng 6 năm 1997, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm thư ký của Văn Phòng Thượng Hội đồng Giám mục, ngày 18 tháng 3 năm 1999, ngài đã phong tước vị Ðức Ông. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2011, Ðức Thánh Cha Benedictô XVI tiếp tục bổ nhiệm ngài trong chức vụ thư ký cho đến năm 72 tuổi. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2013, được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Kinh Sĩ Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Vatican. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 được Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong Hồng Y.

 

Cho đến nay tổng số các vị Hồng y là 208 vị, trong đó có 117 vị là Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, và 91 vị trên 80 tuổi. Tới ngày 27 tháng 8 năm 2022, với việc bổ nhiệm trên đây, tổng số thành viên Hồng y đoàn tăng lên 229 vị, trong đó có 131 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 98 vị trên 80 tuổi.

Sau khi công bố danh sách các Tân Hồng Y, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu: "Chúng ta cầu nguyện cho các Tân Hồng Y, để nhờ gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, các vị sẽ giúp tôi trong sứ vụ Giám mục Rôma vì lợi ích của tất cả Dân thánh của Thiên Chúa."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page