Ðức Thánh cha gộp bốn nhà trọ Vatican

dưới quyền một cơ quan quản trị

 

Ðức Thánh cha gộp bốn nhà trọ Vatican dưới quyền một cơ quan quản trị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-05-2022) - Hôm ngày 05 tháng Năm năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gộp việc quản trị bốn nhà trọ của Vatican dưới sự điều hành của một tổ chức duy nhất, gọi là "Domus Vaticanae", Nhà Vatican.

Tại Roma, có bốn nhà trọ của Tòa Thánh: Nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican, hai nhà trọ khác dành cho các linh mục làm việc tại Tòa Thánh cũng như đón tiếp giáo sĩ vãng lai, là Nhà Linh mục Roma và Nhà Quốc tế Phaolô VI; sau cùng là Nhà thánh Biển Ðức, là nhà trọ dành cho các chức sắc ngoại giao Tòa Thánh về hưu.

Theo thủ bút mới công bố, Ðức Thánh cha quy định rằng việc quản trị bốn nhà nói trên, từ nay thuộc về tổ chức gọi là "Domus Vaticanae" và gia sản của bốn nhà này được chuyển cho cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA.

"Nhà Vatican" tiếp tục theo đuổi mục đích đón tiếp như từ trước đến nay, phù hợp với Tông hiến về việc bầu Giáo hoàng, theo đó trong thời gian Mật nghị bầu Giáo hoàng, thì Nhà trọ thánh Marta hoàn toàn được dành cho các hồng y cử tri bầu Giáo hoàng. Bình thường nhà này là nơi đón tiếp các linh mục, giám mục, hồng y đến Roma để gặp Ðức Thánh cha hoặc tham gia các sinh hoạt tại Tòa Thánh.

"Nhà Vatican" được điều hành theo qui chế đã được Ðức Thánh cha phê chuẩn. Các nhân viên của bốn nhà trọ đó được tháp nhập vào số nhân viên của Giáo triều Roma. Ðức Thánh cha ủy quyền cho Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, phê chuẩn qui luật của Domus Vaticae, Nhà trọ Vatican.

(Vatican News 5-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page