Linh mục Nguyễn Viên, SCJ,

được bầu làm Bề trên Giám tỉnh thứ 16

của Tỉnh Dòng Thánh Tâm Hoa Kỳ

 

Linh mục Nguyễn Viên, SCJ, được bầu làm Bề trên Giám tỉnh thứ 16 của Tỉnh Dòng Thánh Tâm Hoa Kỳ.

Mary Tran Vy


Linh mục Nguyễn Viên, SCJ, tân Bề trên Giám tỉnh thứ 16 của Tỉnh Dòng Thánh Tâm Hoa Kỳ.


Santa Clara (VTW 11-01-2022) - Chiều thứ Ba, ngày 4 tháng Giêng năm 2022, Linh mục Nguyễn Viên, SCJ, được bầu làm Bề trên Giám tỉnh thứ 16 của Tỉnh Dòng Thánh Tâm Hoa Kỳ (Dehonians).

Sau khi được bầu làm Bề Trên Giám Tỉnh, Cha Viên chia sẻ: "Thật là bé nhỏ khi đứng trước quý anh em, để tiếp nối truyền thống của Tỉnh Dòng Hoa Kỳ." Cha Viên cũng nhắc lại những công lao của những bậc thầy đi trước và cảm ơn nhiều thành viên của Dòng Thánh Tâm (SCJ), là những người đã có công trong vai trò giáo dục và huấn luyện cho cha Viên trong những năm ngài còn là tập viên và trong thời gian thụ huấn, bao gồm cả Tu Huynh Peter Mankins, Linh mục Stephen Huffstetter, Linh mục Rick DiLeo, linh mục John Czyzynski, Linh mục Michael Burke, Linh mục Guy Blair, Tu huynh Ray Kozuch, và Linh mục Jan de Jong.

Cha Viên, 48 tuổi, hiện là phó hiệu trưởng và là giáo sư phụ tá môn Nghiên cứu Kinh thánh tại Chủng viện Thánh Tâm và Viện Thần học. Cha Viên tuyên khấn lần đầu vào năm 1997 và được thụ phong linh mục vào năm 2004. Năm 2018, cha Viên tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học từ Viện Thần học Dòng Tên thuộc Ðại học Santa Clara ở Berkeley, California.

Sau khi tốt nghiệp Ðại Học, cha Viên cũng đã làm việc mục vụ các giáo xứ và trong các chương trình huấn luyện, đào tạo.

Từ năm 2018, cha Viên đã xuất bản rất nhiều tác phẩm về thần học và chuyên môn.

Sau khi được bầu làm Bề Trên Giám Tỉnh, cha Viên sẽ triệu tập các buổi họp khác để chọn ra Hội đồng Giám tỉnh của tỉnh dòng gồm năm thành viên. Hội đồng Bề Trên của Tỉnh dòng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới vào ngày 2 tháng 2 năm 2022.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page