Năm 2021 tại Áo có 21 tân linh mục

và 28 tân chủng sinh

 

Năm 2021 tại Áo có 21 tân linh mục và 28 tân chủng sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 25-11-2021) - Năm 2021 tại Áo, có 21 tân linh mục và 28 chủng sinh mới. Trong số các tân linh mục, chỉ có 8 linh mục giáo phận và 13 linh mục dòng.

Theo thống kê mới nhất do hãng tin Công giáo Áo, truyền đi hôm 22 tháng Mười Một năm 2021, trong số 13 tân linh mục dòng, có 5 vị thuộc dòng Xitô và 4 vị thuộc dòng Biển Ðức. Tuổi trung bình của các tân linh mục tại Áo năm 2021 là 45 tuổi.

Hiện thời trong các chủng viện giáo phận tại Áo có 102 chủng sinh, trong đó có 17 tân chủng sinh. Ngoài ra có 36 chủng sinh được thụ huấn tại các chủng viện liên giáo phận.

Tổng cộng tại Áo với 7 giáo phận, có gần 3,700 linh mục, trong số này có 1,847 linh mục giáo phận, trong số này có 475 vị là người nước ngoài. Tiếp đến, có 1,367 linh mục thuộc các dòng tu. Từ 11 năm nay, mỗi năm tại Áo có từ 20 đến 30 linh mục mỗi năm.

(KP 22-11-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page