Công bố Chủ đề

Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2022:

"Giáo dục, Công việc và Ðối thoại giữa các thế hệ"

 

Công bố Chủ đề Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2022: "Giáo dục, Công việc và Ðối thoại giữa các thế hệ".

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 14-11-2021) - Ba lĩnh vực và hành trình để xây dựng hòa bình lâu dài. Ðó là những ý tưởng được Ðức Thánh Cha Phanxicô đưa ra trong Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới của ngài cho Ngày đầu năm mới của năm 2022.

Làm thế nào để xây dựng một nền hòa bình lâu dài ngày nay? Trong Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2022, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đề ra ba lĩnh vực có ý nghĩa thực tế cần phải được phản ánh và hành động. Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 55, sẽ được tổ chức vào Ngày đầu năm mới năm 2022. Và chủ đề của Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2022 là "Giáo dục, Công việc và Ðối thoại giữa các thế hệ: Hành trình để Xây dựng Hòa bình lâu dài."

Ngày 13 tháng 11 năm 2021, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh đã giới thiệu chủ đề của Sứ điệp Hòa bình Thế giới năm 2022, nêu rõ rằng sau khi "Văn hóa Chăm sóc" được đề xuất vào năm 2021 để "khắc phục văn hóa thờ ơ, bỏ rơi và xung đột đang thường phổ biến trong thời đại hiện nay", Ðức Thánh Cha Phanxicô đề xuất các yêu cầu đối với một lối giáo dục mới để đáp ứng nhu cầu của ngày hôm nay và ngày mai. Thông qua Sứ điệp Hòa bình với chủ đề này, Ðức Thánh Cha mời gọi thế giới "giải thích các dấu chỉ của thời đại với con mắt đức tin, để hướng thay đổi này gợi lên những vấn đề mới và cũ, những tương phản lẫn nhau, những câu hỏi đúng và cần thiết để đối diện". (Bài phát biểu trước các vị đứng đầu của các Bộ ngành của Tòa Thánh trong dịp Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh, ngày 21 tháng 12 năm 2019).

Bắt đầu từ ba lĩnh vực được xác định này, chúng ta có thể tự hỏi mình đã làm những gì để ngành giáo dục và việc nuôi dạy có thể xây dựng hòa bình lâu dài? Các việc làm trên thế giới hiện nay có đáp ứng ít nhiều nhu cầu sống còn của nhân loại về công lý và tự do không? Những người thuộc các thế hệ khác nhau có thực sự đoàn kết và tương trợ lẫn nhau không? Họ có tin tưởng vào tương lai không? Trong bối cảnh này, các tổ chức chính phủ của các nhóm khác biệt có thực hiện những biện pháp thực tiển nào để tìm đến một con đường hòa giải không?

Cần nhắc lại rằng việc thành lập Ngày Hòa bình Thế giới dựa trên thông điệp do Ðức Giáo hoàng Phaolô VI ban hành vào tháng 12 năm 1967 và ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1968. Lúc đó là thời điểm đang xảy ra Chiến tranh tại Việt Nam, bởi vậy bằng cách thành lập Ngày Hòa bình Thế giới, với mong muốn chấm dứt những xung đột và chiến tranh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page