Các Hiệp sĩ của Malta tổ chức cuộc họp đặc biệt,

và Ðức Thánh Cha gửi thư quyết định của mình

 

Các Hiệp sĩ của Malta tổ chức cuộc họp đặc biệt, và Ðức Thánh Cha gửi thư quyết định của mình.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW News 27-10-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố trong một bức thư gửi cho Ðức Hồng y Tomasi, Ðại diện Ðặc biệt của Ðức Thánh Cha về các Hiệp sĩ Malta, rằng ngài đã quyết định Anh Luzago sẽ tiếp tục giữ vai trò là Hội Trưởng tạm thời, đồng thời trao cho đại diện của Ðức Thánh Cha quyền đặc biệt đối với việc cải cách của Hội Hiệp sĩ. Ðức Thánh Cha cũng ca ngợi những cải cách mà các Hiệp sĩ đã thực hiện cho đến nay.

"Kể từ thời điểm này, tôi quyết định gia hạn chức vụ của Marco Luzzago, là Hội trưởng tạm thời của Hội Hiệp sĩ Malta, cho đến khi kết thúc cuộc họp đặc biệt và Hội Ðồng Hiệp Hội bầu cử tuyển chọn một Hội Trưởng mới." Ðiều trên được nêu rõ trong một bức thư của Ðức Thánh Cha Phanxicô gửi cho đại diện đặc biệt của ngài là Ðức Hồng y Tomasi vào ngày 26 tháng 10 năm 2021. Các Hiệp sĩ của Malta là một Hiệp Hội có chủ quyền và phi lãnh thổ. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Tomasi làm đại diện Ðức Thánh Cha của Hiệp Hội Hiệp sĩ Malta.

Ðức Thánh Cha đã bày tỏ quyết định này trong một bức thư đề ngày 26 tháng 10 năm 2021 để cho phép "cuộc họp đặc biệt tiếp theo sẽ được tổ chức trong những điều kiện thích hợp và để đảm bảo những đổi mới cần thiết của các Hiệp Hội Hiệp sĩ" cũng như "những sự việc được thực hiện có kết quả hiệu lực". Ðức Thánh Cha viết trong lá thư rằng, ngài, với lòng biết ơn, "đã ghi nhận những biện pháp tích cực được thực hiện để cập nhật tinh thần và đạo đức của Hiệp Hội, đặc biệt là của các thành viên, và tiến trình sửa đổi Hiến chương và Quy chế."

Ðể tiếp tục con đường cải cách đã bắt đầu, Ðức Thánh Cha xác nhận rằng người đại diện của ngài, Ðức Hồng y Tomasi, "khi thi hành nhiệm vụ của mình, sẽ có tất cả các quyền hạn cần thiết để xác định các vấn đề khác nhau có thể phát sinh." Ngoài ra, theo quan điểm của cuộc họp đặc biệt, Ðức Thánh Cha đã đặc biệt ban cho Ðức Hồng Tomasi các quyền hạn khác được liệt kê trong bức thư, "Triệu tập và đồng chủ trì cuộc họp đặc biệt vào ngày sẽ xác định; xây dựng thành phần và tổ chức của cuộc họp đặc biệt; nội quy cuộc họp; thông qua "Ðiều lệ" và "Nội quy"; cập nhật Hội đồng tối cao theo các quy định và quy chế mới; triệu tập Hội đồng Hiệp Hội để bầu người Hội Trưởng mới của Hiệp Hội."

Trong bức thư, Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ sự ủng hộ và động viên đại gia đình các Hiệp sĩ Malta, họ đã "thực hiện nhiều công việc từ thiện đáng khen ngợi" thông qua các thành viên và tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời, họ là những người trung thành với mục đích của các Hiệp sĩ, đó là bảo vệ đức tin và phục vụ người nghèo, người bệnh tật và những người dễ bị tổn thương nhất. Ðức Thánh Cha khẳng định "trong bất kỳ lĩnh vực nào, toàn thể các Hiệp sĩ sẽ vui lòng hợp tác với Ðức Hồng y Tomasi trên tinh thần phục vụ và tôn trọng thực sự". Cuối bức thư, Ðức Thánh Cha nói rằng ngài cam kết sẽ cầu nguyện và ban phước lành cho tất cả các thành viên và tình nguyện viên của Hiệp Hội Hiệp sĩ Malta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page