Ðức Sứ thần Tòa Thánh nhắc nhở

các giám mục Ấn Ðộ cảnh giác các linh mục

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh nhắc nhở các giám mục Ấn Ðộ cảnh giác các linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tamil Nadu (RVA News 21-10-2021) - Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Ðộ đã gửi thư nhắc nhở các giám mục bang Tamil Nadu thi hành giáo luật, cấm các linh mục không được lập các quỹ tín thác (trust) tư hoặc các tổ chức phi chính phủ, như căn cứ quyền lực tài chánh và chính trị.

Ðức Tổng giám mục Girelli, trước đây là Ðại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, trước khi chuyển sang nhiệm sở ở Israel, và nay phục vụ tại Ấn Ðộ với hơn 160 giáo phận.

Mới đây, Ðức Tổng giám mục đã viếng thăm giáo phận Kottar ở bang Tamil Nadu ở miền đông nam Ấn Ðộ, một bang có 21 giáo phận, trong đó 18 giáo phận thuộc Công giáo Latinh và 3 giáo phận thuộc nghi lễ Ðông phương Syro-Malabar và Syro-Malankara, với tổng cộng 4 triệu tín hữu Kitô trên tổng số 67 triệu dân hầu hết theo Ấn giáo.

Trong thư đề ngày 08 tháng 10 năm 2021 gửi các giám mục bang Tamil Nadu, Ðức Tổng giám mục Girelli nhận xét thấy có xu hướng nơi một số giáo sĩ thiết lập các quỹ tín thác dưới danh nghĩa là một tổ chức phi chính phủ, trên mục đích gọi là để giúp đỡ người nghèo. Thư có đoạn viết: "Cho dù mục đích các quỹ này có vẻ là đáng ca ngợi, nhưng quá nhiều khi các tổ chức này trở thành cơ sở quyền lực chính trị và tài chánh phục vụ cho linh mục can dự". Những hoạt động này vi phạm giáo luật cấm các linh mục không được kinh doanh, đích thân hoặc qua người khác, mưu lợi cho bản thân hoặc người khác. Vì thế, Ðức Sứ thần thỉnh cầu các giám mục đóng mọi quỹ tín thác tư mà các linh mục đang điều hành.

Giáo luật cấm các linh mục và tu sĩ trực tiếp liên kết với mọi quỹ hoặc công ty tín thác, trừ khi đích thị được giám mục bản quyền cho phép. Ðức Sứ thần cũng nhắc nhở các giám mục rằng giáo luật số 1392 cho phép các vị có những hành động xử lý các linh mục sai trái.

Ðức Tổng giám mục Girelli cũng kêu gọi các giám mục thiết lập những chỉ nam rõ ràng để mọi quỹ tín thác, do các linh mục điều hành, chịu sự kiểm soát của giáo phận và mọi lợi tức chân chính được dùng cho sứ mạng của giáo phận. Các giám mục cũng cần đảm bảo sao cho không một quỹ tín thác nào ở dưới sự kiểm soát của một mình giáo sĩ.

(Ucan 19-10-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page