Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới

tổ chức chiến dịch chống phân biệt đối xử

 

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới tổ chức chiến dịch chống phân biệt đối xử.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 23-06-2021) - Trong những ngày vừa qua Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC) cùng với Hội đồng Truyền giáo Thế giới tổ chức hội thảo trên web về "Chống phân biệt chủng tộc? Thống hối Ðại kết Kitô, suy tư và hành động về việc phân biệt chủng tộc và bài ngoại".

Cuộc gặp gỡ được hướng dẫn bởi mục đích: "Các Kitô hữu phải dẫn đầu trong việc tố cáo và đấu tranh chống mọi hình thức phân biệt chủng tộc", muốn phục hồi lại vai trò của các Kitô hữu trong chiến dịch xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử, một trong những lĩnh vực ưu tiên của tổ chức đại kết tại Ðại hội đồng lần thứ 9 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2022.

Trong những ngày diễn ra hội thảo, mỗi ngày có một chủ để cụ thể được thảo luận. Hội thảo mở đầu với việc trình bày ký ức về nạn phân biệt chủng tộc, đặc biệt mối liên hệ với sự hiện diện của các đế quốc thuộc địa trong nhiều thế kỷ trước, vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều quốc gia. Vì điều này, nhiều con đường hoà giải dựa trên sự hiểu biết về quá khứ đã được yêu cầu đưa ra. Một trong những sáng kiến liên quan đến lĩnh vực này là đề nghị những buổi xin tha thứ công khai đối với Kitô giáo vì đã đã bị áp bức trong một số hoàn cảnh. Trọng tâm của các con đường này phải liên hệ đến sự đánh giá di sản thuộc địa, với việc xây dựng các "mô hình sai lệch về chủng tộc", điều vẫn đang được tái đề xuất.

Các tham dự viên của hội thảo còn đề xuất các mô hình chống phân biệt chủng tộc theo Kitô giáo. Quyền gia trưởng trong Sách Thánh được nhắc lại. Ðây chính là nguồn cho cuộc chiến chống phân biệt đối xử, nghĩa là đề xuất các mô hình có liên hệ đến mọi Kitô hữu, những người không có thể chấp nhận sự tồn tại của việc phân biệt chủng tộc, vì đi ngược lại giáo lý Kitô. Vì vậy, phải tìm ra các hình thức mới, nhờ suy tư thần học, để làm cho mọi người hiểu rằng không thể dùng tôn giáo để biện minh cho sự phân biệt chủng tộc.

Vào cuối buổi gặp gỡ, ý tưởng tạo dựng một mạng lưới ở cấp độ toàn cầu, gồm các Giáo hội và các hiệp hội cùng nhau hỗ trợ cuộc chiến chống phân biêt chủng tộc đã được tái khởi động. Ðiều này cho thấy con đường đại kết, nhân danh Ðức Kitô, Ðấng Cứu Ðộ nhân loại phải đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xoá bỏ sự phân biệt. (CSR_4525_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page