Tối cao pháp viện Mỹ

bênh vực dịch vụ xã hội Công giáo

 

Tối cao pháp viện Mỹ bênh vực dịch vụ xã hội Công giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Philadelphia (RVA News 19-06-2021) - Hôm 17 tháng 6 năm 2021, Tối cao Pháp viện Liên bang Mỹ đã đồng thanh xử cho dịch vụ xã hội Công giáo thắng kiện, chống lại thành phố Philadelphia.

Hồi năm 2018, chính quyền thành phố Philadelphia quyết định ngưng ký hợp đồng với cơ quan xã hội Công giáo giúp nhận con nuôi, vì cơ quan này không chứng nhận các cặp đồng phái là cha mẹ nuôi, vì lý do tôn giáo. Việc ngưng ký hợp đồng như thế có nghĩa là chính quyền không tài trợ cho các cơ quan xã hội Công giáo trong vấn đề này.

Với 9 phiếu thuận và không có phiếu chống, Tối cao pháp viện Mỹ phán quyết rằng: "Sự từ chối của chính quyền thành Philadelphia không ký hợp đồng với cơ quan xã hội Công giáo giúp nhận con nuôi, nếu không nhận các cặp đồng phái là cha mẹ nuôi, hành động này vi phạm việc tự do thi hành điều luật đầu tiên về tự do tôn giáo. Cơ quan xã hội Công giáo giúp nhận con nuôi chỉ tìm kiếm sự thu xếp để có thể tiếp tục phục vụ các trẻ em ở Philadelphia phù hợp với xác tín tôn giáo của mình, và không tìm cách áp đặt tín ngưỡng cho bất kỳ một ai".

(CNA 17-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page