Trong năm 2020, Ngân hàng Vatican

lời 36 triệu 400 ngàn Euro

 

Trong năm 2020, Ngân hàng Vatican lời 36 triệu 400 ngàn Euro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-06-2021) - Trong năm 2020, Viện Giáo Vụ, hay quen gọi là "Ngân hàng Vatican" đã lời được 36 triệu 400 ngàn Euro. 75% ngân khoản này được dành cho Ðức Thánh cha hoặc các cơ quan đặc biệt, và 25% còn lại để gia tăng gia sản của Viện, phù hợp với đường lối liên tục phát triển và với sứ vụ phục vụ Giáo hội Công Giáo lâu dài.

Trên đây là nội dung kết toán ngân sách năm 2020 của Ngân hàng Vatican, công bố hôm 11 tháng 6 năm 2021. Kết toán này đã được Hội đồng giám sát nhất trí phê chuẩn ngày 27 tháng 4 năm 2021 và sau đó được chuyển tới Ủy ban Hồng y đặc trách viện, qua đó người ta thấy chất lượng các dữ kiện tài chánh cao và sự phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế.

Trong năm 2020, Ngân hàng Vatican có 5 tỷ Euro của các khách hàng, trong số này có 3 tỷ 300 triệu là tiền tiết kiệm được quản trị và giữ các chứng khoán.

(Rei 11-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page