Ðức Thánh cha bác đơn từ chức

của Ðức Hồng y Marx

 

Ðức Thánh cha bác đơn từ chức của Ðức Hồng y Marx.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-06-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã bác đơn xin từ chức Tổng giám mục giáo phận Munich của Ðức Hồng y Reinhard Marx và yêu cầu Ðức Hồng y tiếp tục làm Tổng giám mục giáo phận này.

Ðức Hồng y Marx đã đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha, ngày 21 tháng 5 năm 2021, và Ðức Thánh cha cho phép Ðức Hồng y công bố lá thứ từ chức này. Trong thư, Ðức Hồng y Marx, 68 tuổi, nhìn nhận "những thất bại về phương diện cá nhân" và những "sai lầm về hành chánh", và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Ðức.

Hôm 10 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha đã gửi thư cho Ðức Hồng y Marx để thông báo không nhận đơn từ chức. Trong thư, Ðức Thánh cha viết: "Cám ơn Ðức Hồng y vì lòng can đảm theo tinh thần Kitô, không sợ bị nhục trước thực tại lớn lao về tội lỗi. Ðảm nhận cuộc khủng hoảng, với tư cách cá nhân và cộng đồng, đó là con đường duy nhất có hiệu quả".

Ðức Thánh cha cũng nhắc lại rằng: "Toàn thể Giáo hội bị khủng hoảng vì những vụ lạm dụng và Giáo hội ngày nay không thể tiến bước mà không đảm nhận cuộc khủng hoảng ấy, vì chính sách đà điểu không nhận thực vấn đề sẽ không đưa tới đâu cả và cuộc khủng hoảng phải được đón nhận với lòng tin Phục Sinh của chúng ta. Những thái độ duy xã hội và duy tâm lý là vô ích."

(Rei 10-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page