Ra mắt trang web về cuộc đời

và tác phẩm của Ðức Biển Ðức XVI

 

Ra mắt trang web về cuộc đời và tác phẩm của Ðức Biển Ðức XVI.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 6-06-2021) - Với sự chấp thuận của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, ngày 24 tháng 5 năm 2021, Quỹ Tagespost dành cho báo Công giáo và Học viện Giáo hoàng Biển Ðức XVI ở Ratisbonne đã ra mắt trang web về cuộc đời và tác phẩm của Ðức Biển Ðức XVI, nhắm mục đích truyền tải tác phẩm của nhà thần học Joseph Ratzinger đến quốc tế.

Trang web hiện bằng tiếng Ðức, ở trang chính có ảnh Ðức Biển Ðức XVI với câu nói của ngài bằng tiếng Ðức: "Tôi muốn tiếng nói Công giáo được lắng nghe."

Các mục khác nhau dẫn đến một thư viện quan trọng gồm các tài liệu, bài phát biểu hoặc bài viết của nhà thần học Joseph Ratzinger, cũng như rất nhiều hình ảnh thuật lại cuộc đời của ngài, từ thời thơ ấu đến cuộc sống hàng ngày của ngài như là một vị Giáo hoàng nghỉ hưu.

Ðược thành lập để đảm bảo di sản trí tuệ và tinh thần của Ðức Biển Ðức XVI, trang web này là một phần của dự án đổi mới Công giáo trên các phương tiện truyền thông do nhà thần học người Ðức khởi xướng, đặc biệt với việc thành lập Quỹ Tagespost dành cho báo chí Công giáo vào mùa thu năm 2019.

Quỹ Tagespost mang tên của một tuần báo Công giáo, có mục đích gây quỹ khoảng 500,000 đô la vào năm 2020 để đầu tư vào việc đào tạo các nhà báo trẻ, những người trả lời những câu hỏi cấp thiết về nền tảng đức tin và đánh giá các sự kiện của Giáo hội và xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế dưới ánh sáng của giáo huấn Công giáo. Quỹ này cũng hỗ trợ nhiều dự án khác nhau, bao gồm nghiên cứu về các vấn đề đạo đức y sinh, ở Ðức. (Cath.ch 27/05/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page