Hoa Kỳ công nhận các qui luật tài chánh

của Vatican về kiểm chứng khách hàng

 

Hoa Kỳ công nhận các qui luật tài chánh của Vatican về kiểm chứng khách hàng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 03-06-2021) - Ngành quan thuế Hoa Kỳ đã nhìn nhận các qui luật của Quốc gia thành Vatican và Tòa Thánh về vấn đề an ninh tài chánh và kiểm chứng các khách hàng.

Trong những năm gần đây, các luật của Vatican đã củng cố sự minh bạch và giám sát trong vấn đề tài chánh, và tiếp tục được công nhận trên bình diện quốc tế. Sự nhìn nhận của Mỹ đối với Vatican đã được công bố trên trang mạng của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua. Sở này có nhiệm vụ thu các thuế liên bang.

(Vatican News 3-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page