Lộ Ðức trở thành Ðền thánh quốc gia

 

Lộ Ðức trở thành Ðền thánh quốc gia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 25-02-2021) - Từ ngày 11 tháng 2 năm 2021 Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, miền nam Pháp chính thức trở thành Ðền thánh quốc gia.

Ðây là kết quả của một tiến trình được chuẩn bị trong nhiều tháng qua. Trong đại hội ngày 7 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Giám mục Pháp đã bỏ phiếu nâng Ðền thánh giáo phận Lộ Ðức thành Ðền thánh quốc gia, và đồng thời các giám mục bỏ phiếu thông qua qui chế mới của Ðền thánh, theo giáo luật.

Sau đó, các quyết định này được chuyển về Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng để xin phê chuẩn, chiếu theo tự sắc "Sanctuarium in Ecclesia" năm 2017 của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Ngày 19 tháng 1 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng đã phê chuẩn các quyết định của Hội đồng Giám mục Pháp.

Ðối với các tín hữu hành hương, có lẽ họ sẽ không thấy việc thay đổi nào sau qui chế mới của Ðền thánh Lộ Ðức. Trong thực tế, từ nay Hội đồng Giám mục Pháp can dự nhiều hơn về việc quản trị Ðền thánh, thay vì Ðức giám mục sở tại như từ trước đến nay. Từ nay, Giám đốc Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức sẽ do Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp bổ nhiệm, theo đề nghị của vị giám mục đặc trách Ðền thánh, và nếu có thể sẽ chọn một linh mục thuộc giáo phận Tarbes và Lộ Ðức sở tại.

Ðức cha Hérouard, Giám mục phụ tá giáo phận Lilles, hiện là vị đặc trách Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, cho biết những điều trên đây không thay đổi sứ mạng của Ðền thánh là nhắm tới mọi người trên toàn thế giới. Chiều kích quốc tế của Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức sẽ tiếp tục như hiện nay.

Trong Giáo hội hiện nay, có ba cấp Ðền thánh: Ðền thánh giáo phận thuộc trách nhiệm của giám mục địa phương, Ðền thánh quốc gia tùy thuộc Hội đồng Giám mục quốc gia liên hệ, và Ðền thánh quốc tế do Tòa Thánh điều khiển, qua một giám mục đại biểu do Ðức Thánh cha bổ nhiệm.

(Vatican News 24-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page