Năm 2021 ngân sách Tòa Thánh

thiếu hụt gần 50 triệu Euro

 

Năm 2021 ngân sách Tòa Thánh thiếu hụt gần 50 triệu Euro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-02-2021) - Ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh, dự kiến sẽ bị thiếu hụt 49.7 triệu Euro.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh, công bố hôm 19 tháng 2 năm 2021, cho biết ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh thảo luận và chấp thuận trong cuộc họp trực tuyến hôm 16 tháng 2 năm 2021, và được Ðức Thánh cha phê chuẩn chiều 18 tháng 2 năm 2021, theo đó số thu nhập năm 2021 của Tòa Thánh là 260.4 triệu Euro và số chi sẽ là 310.1 triệu Euro, và như vậy sẽ hụt 49.7 triệu Euro, tương đương với 60 triệu Mỹ kim, do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế vì đại dịch.

Lần đầu tiên, theo chủ trương minh bạch và cải tổ, Ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh bao gồm cả ngân khoản gọi là "Ðồng tiền thánh Phêrô" và các khoản thu nhập khác. Nếu không kể các khoản tiền này, thì số thiếu hụt của Tòa Thánh trong năm 2021 sẽ lên tới 80 triệu Euro.

Vì đại dịch, số thu nhập của Tòa Thánh bị giảm 21% trong năm 2020 so với năm 2019 trước đó. Thu nhập này đến từ các hoạt động thương mại, dịch vụ, tiền cho thuê nhà, cũng như số tiền các tín hữu dâng cúng hoặc đóng góp.

Ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh cũng phản ánh cố gắng lớn để giảm chi: ngoại trừ tiền lương nhân viên, các chi phí khác giảm bớt 24 triệu Euro tức là ít hơn 14% so với năm 2019. Một trong các ưu tiên được Ðức Thánh cha nhấn mạnh là duy trì công ăn việc làm trong thời buổi khó khăn nay.

Phần lớn tài nguyên của Tòa Thánh, tương đương với 68%, được dành cho các hoạt động tông đồ, 17% dành cho việc quản lý gia sản và các tài sản khác, 15% cho việc quản trị và các dịch vụ. Nếu số tiền dâng cúng vẫn ở mức độ như dự kiến, thì số thiếu hụt sẽ được bù đắp bằng cách sử dụng tiền dự trữ của Tòa Thánh.

(Rei 19-2-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page