Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng

được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà

Tổng giáo phận Sàigòn

 

Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sàigòn.


Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sàigòn.


Roma (WHÐ 10-03-2018) - Ngày thứ Năm 08 tháng 03 năm 2018, Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc (Bộ Truyền giáo) đã bổ nhiệm Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sàigòn "do trống toà và theo sự xếp đặt của Toà Thánh" (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Sau đây là Sắc lệnh bổ nhiệm:

(bản dịch Việt ngữ của Sắc lệnh Bổ nhiệm)

 

Văn thư số 1093/18

Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc

Sắc Lệnh

Vì Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng giáo phận Sàigòn, Việt Nam, qua đời, Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc muốn tìm đặt người điều hành cho Tổng giáo phận này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và lắng nghe ý kiến những người liên quan, với năng quyền đặc biệt do Ðức Thánh Cha Phanxicô ban, chúng tôi đề cử và bổ nhiệm:

Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng

hiện là Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Sàigòn

làm Giám Quản Tông Tòa Tổng giáo phận Sàigòn

"do trống tòa và theo sự xếp đặt của Tòa Thánh", với tất cả thẩm quyền và năng quyền dành cho các Bản Quyền địa phương tại các địa hạt trực thuộc Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc.

Bất chấp những điều trái ngược.

 

Làm tại Rôma, từ Trụ sở Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, ngày 08 tháng 03 năm 2018

Hồng y Filoni

Bộ Trưởng

(Ấn ký)

* * *

Tổng giáo phận Sàigòn trống toà từ ngày 07 tháng 03 năm 2018, khi Tổng giám mục giáo phận là Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc qua đời.

Ðức cha Giám quản Giuse Ðỗ Mạnh Hùng sinh tại Sài Gòn ngày 15 tháng 09 năm 1957; thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Sàigòn ngày 30 tháng 08 năm 1990; được Ðức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sàigòn ngày 25 tháng 06 năm 2016; và Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc truyền chức giám mục ngày 04 tháng 08 năm 2016.

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page