Hai bổ nhiệm mới

cho Quốc vụ viện Truyền thông

 

Hai bổ nhiệm mới cho Quốc vụ viện Truyền thông.

Roma (WHÐ 11-02-2016) - Quốc vụ viện Truyền thông, cơ quan được Ðức Thánh Cha Phanxicô thiết lập qua Tự sắc ban hành ngày 27 tháng 06 năm 2015, với Chủ tịch là Ðức ông Dario Edoardo Viganò, đang dần được hình thành.

Hôm thứ Ba 09 tháng 02 năm 2016, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Giám đốc mục vụ - thần học cho Quốc vụ viện Truyền thông; đó là một giáo sư đại học người Slovenia, bà Natasa Govekar, hiện phụ trách các khóa hội thảo thần học mang tên Hồng y Tomas Spidlik, thuộc trung tâm Aletti ở Roma. Giáo sư Natasa đã có bốn mươi năm nghiên cứu thần học và ngôn ngữ Slovene tại Ðại học Ljubljana. Bà đã giành được học vị tiến sĩ truyền giáo học tại Ðại học Giáo hoàng Grêgôriô với một luận án về thông truyền đức tin bằng hình ảnh.

Ðức Thánh Cha cũng bổ nhiệm ông Francesco Masci, cho đến nay đặc trách về kỹ thuật của dịch vụ Internet của Tòa Thánh, làm Giám đốc kỹ thuật Quốc vụ viện Truyền thông.

Quốc vụ viện Truyền thông giữ nhiệm vụ phối hợp các cơ quan khác nhau đang hạt động trong lĩnh vực truyền thông của Tòa Thánh, đặc biệt là Ðài phát thanh Vatican.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page