Phúc Chiếu của Ðức Thánh Cha

về việc thi hành thủ tục mới giải hôn phối

 

Phúc Chiếu của Ðức Thánh Cha về việc thi hành thủ tục mới giải hôn phối.

Vatican (SD 11-12-2015) - Ngày 11 tháng 12 năm 2015, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến Phúc chiếu (Rescritto) của Ðức Thánh Cha Phanxicô về việc thi hành và tuân giữ qui luật mới ngài ban hành việc thủ tục giải hôn phối.

Phúc chiếu được Ðức Thánh Cha ký ngày 7 tháng 12 năm 2015 (Rescritto ex audientia) nhắm tạo nên hòa hợp giữa thủ tục mới giải hôn phối với các qui luật riêng của Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, trong khi chờ đợi cải tổ tòa án này.

Việc hòa hợp này trở nên cần thiết sau khi Ðức Thánh Cha ban hành hai Tự Sắc "Chúa Giêsu là Thẩm Phán hiền lành (Mitis Iudex Dominus Iesus) và "Chúa Giêsu hiền lành và thương xót" (Mitis et Misericors Iesus) ngày 15 tháng 8 năm 2015 để đơn giản và mau lẹ hóa thủ tục cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Hai tự sắc này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2015.

Một trong những quyết định của Ðức Thánh Cha là: "Các luật cải tổ thủ tục giải hôn phối nói trên bãi bỏ hoàn toàn mọi luật lệ trái ngược với luật vừa bắt đầu có hiệu lực, luật chung cũng như luật riêng cho địa phương, hay luật đặc biệt, kể cả những luật đã được phê chuẩn dưới hình thức đặc biệt.

Trong một khoản khác, Ðức Thánh Cha qui định rằng Tòa Thượng Thẩm Rota hãy cứu xét các án xin giải hôn phối theo tinh thần nhưng không theo Tin Mừng, nghĩa là không bắt phải trả án phí luật sư, nhưng vẫn giữ nguyên nghĩa vụ luân lý của các tín hữu giàu có đóng góp theo công lý để giúp đỡ các án nghèo".

Trong Phúc Chiếu, Ðức Thánh Cha cũng khẳng định rằng các luật vừa bắt đầu có hiệu lực muốn biểu lộ sự gần gũi của các gia đình bị thương tổn, và mong muốn rằng nhiều người đang phải sống trong thảm trạng hôn phối thất bại được hưởng hoạt động chữa lành của Chúa Kitô, qua các cơ cấu Giáo Hội, với mong ước họ sẽ trở thành các thừa sai mới của lòng Chúa Thương Xót đối với các anh chị em khác, mưu ích cho định chế gia đình".

Bình luận của Ðức Ông Pinto

Trong một bài bình luận ngắn đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra chiều ngày 11 tháng 12 năm 2015, Ðức Ông Pio Vito Pinto, niên trưởng tòa Thượng Thẩm Rota (và là chủ tịch Ủy ban 9 người giúp Ðức Thánh Cha đi tới quyết định ban hành 2 tự sắc nói trên), nhận xét rằng Phúc chiếu gồm 2 phần:

- Trong phần thứ I: vì mỗi luật có tầm mức quan trọng như luật cải tổ thủ tục giải hôn phối, đều gặp sự chống đối, đó là điều dễ hiểu, nên Ðức Thánh Cha muốn tái khẳng định rằng luật mới nay đã ban hành thì đòi phải tuân giữ. (Như hồi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành bộ giáo luật năm 1983 cũng có sự chống đối. Phúc chiếu hôm nay của Ðức Thánh Cha Phanxicô, cũng như hồi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 công bố bộ giáo luật, vâng theo qui luật tối hậu là phần rỗi các linh hồn, và Người Kế Nhiệm thánh Phêrô là thầy đầu tiên và cũng là người phục vụ qui luật ấy.

- Phần thứ hai liên hệ tới Tòa Thượng Thẩm Rota là tòa án tông tòa, luôn nổi bật về sự khôn ngoan trong các quyết định xử án. (SD 11-12-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page