Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo

làm Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc.

Vatican (SD 4-06-2015) - Hôm 4 tháng 6 năm 2015, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Xuân Lộc.


Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Xuân Lộc.


Ðức Cha Ðinh Ðức Ðạo năm nay 70 tuổi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, Giáo Phận Bùi Chu. Năm 1964, khi được 19 tuổi, ngài gia nhập Ðại chủng viện thánh Giuse Sàigòn và năm sau đó, du học tại Trường Truyền giáo ở Roma và thụ phong linh mục ngày 27 tháng 3 năm 1971 khi được 26 tuổi.

Ngài đậu tiến sĩ thần học luân lý tại Học viện Alfonsianum của Dòng Chúa Cứu Thế, và tiến sĩ Truyền giáo tại Ðại học Giáo Hoàng Gregoriana của dòng Tên ở Roma.

Cha Ðinh Ðức Ðạo làm giáo sư tại khoa Truyền giáo Học và Học viện giáo lý và tu đức truyền giáo của Ðại học Giáo Hoàng Urbaniana, đồng thời cũng làm Phó giám đốc, rồi Giám đốc Trung tâm quốc tế linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là Ciam. Ngài làm Giám đốc Văn phòng phối kết Tông đồ mục vụ Công Giáo Việt Nam hải ngoại trong 10 năm.

Năm 2009 Cha Ðinh Ðức Ðạo về nước và làm Giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. 4 năm sau đó, ngày 28 tháng 2 năm 2013, ngài được Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu tòa Gadiaufala, Phụ tá giáo phận Xuân Lộc.

Trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Cha Ðinh Ðức Ðạo làm Chủ tịch Ủy ban Giám Mục về giáo dục.

Trong nhiệm vụ mới, Ðức Cha Ðinh Ðức Ðạo tiếp tục phụ giúp Ðức Cha chính Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, 75 tuổi, và sẽ đương nhiên kế vị khi giáo phận trống tòa.

Theo niêm giám 2015 của Tòa Thánh, giáo phận Xuân Lộc có 921,489 tín hữu Công Giáo, với 246 giáo xứ, 359 Linh Mục giáo phận và 139 Linh Mục dòng, 1,809 nữ tu và 447 tu huynh. (SD 4-6-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page