Tông sắc về Năm Thánh đặc biệt

về lòng Thương Xót sẽ được công bố

ngày 11 tháng 4 năm 2015

 

Tông sắc về Năm Thánh đặc biệt về lòng Thương Xót sẽ được công bố ngày 11 tháng 4 năm 2015.

Vatican (SD 31-03-2015) - Tông sắc của Ðức Thánh Cha Phanxicô ấn định Năm Thánh đặc biệt về lòng Thương Xót sẽ được chính thức công bố lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ bẩy 11 tháng 4 năm 2015 tại Ðền thờ Thánh Phêrô.

Trong nghi thức công bố, một vị Công chứng viên Tông Tòa sẽ đọc một số đoạn trong Tông Sắc trước cửa Năm Thánh, sau đó Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Kinh Chiều I Chúa nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, qua đó ngài đặc biệt nhấn mạnh chủ đề cơ bản của Năm Thánh đặc biệt là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Trong Tông Sắc, Ðức Thánh Cha sẽ trình bày tinh thần, ý hướng và những thành quả ngài hy vọng khi ấn định Năm Thánh. Ngài cũng xác định thời điểm, ngày khai mạc và ngày bế mạc Năm Thánh, những diễn tiến chính trong Năm này, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến Lễ Chúa Kitô Vua ngày 9 tháng 11 năm 2016.

Dịp Năm Thánh Ðặc Biệt 1933 và 1983, Tông Sắc ấn định được công bố vào lễ Chúa Hiển Linh.

Dịp Ðại Năm Thánh 2000, Tông Sắc của thánh Gioan Phaolô 2 đã được công bố sáng chúa nhật thứ I mùa vọng, 29 tháng 11 năm 1998, vào đầu thánh lễ trọng thể tại Ðền thờ Thánh Phêrô.

Trong văn kiện đó, Ðức Gioan Phaolô 2, sau khi nói đến ý nghĩa Năm Thánh ngài cũng đề cập đến những yếu tố đặc biệt như việc hành hương, các cửa Năm Thánh, và ân xá.

Kèm theo Tông Sắc, Tòa Ân giải tối cao cũng công bố sắc lệnh về việc lãnh nhận Ân xá trong Năm Thánh. (SD 31-3-2015)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page