Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành

Tự sắc thành lập Cơ quan Thẩm tra tài chính

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc thành lập Cơ quan Thẩm tra tài chính.

Roma WHÐ 19-11-2013) - Phòng báo chí Tòa Thánh ngày 18 tháng 11 năm 2013 đã ra thông cáo báo chí về việc Ðức Thánh Cha vừa ban hành Tông thư dưới hình thức Tự sắc (Motu Proprio) về việc thành lập Cơ quan Thẩm tra Tài chính, viết tắt là AIF (Autorità di Informazione Finanziaria).

Thông cáo viết: "Hôm nay (18-11-2013) là ngày ban hành Tự sắc đã được Ðức Thánh Cha ký ngày 15 tháng Mười Một vừa qua. Qua Tự sắc này, Ðức Thánh Cha phê chuẩn bản Quy chế mới của Cơ quan Thẩm tra Tài chính. Bản quy chế này sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng Mười Một. Như đã biết, với Tự sắc ngày 8 tháng Tám và Ðạo luật XVIII ngày 8 tháng Mười, dựa trên các tiêu chí về sự minh bạch, giám sát và thẩm tra tài chính, Ðức Thánh Cha đã tăng cường cơ cấu tổ chức theo hiến định của Tòa Thánh và của Quốc gia Vatican. Nhằm ngăn chặn và đấu tranh chống những hoạt động phi pháp về tài chính, Ðức Thánh Cha đã ủy thác cho AIF, ngoài các chức năng đã được ấn định dựa trên Tự sắc ngày 30 tháng Mười Hai năm 2010 của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, nay thêm chức năng giám sát tất cả các cơ quan có hoạt động về mặt tài chính. Văn kiện mới làm cho cơ cấu đặc thù của AIF phù hợp với những chức năng đã được ủy thác để thi hành. Quy chế mới xác định sự khác biệt về vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch, của Hội đồng Chỉ đạo và Trưởng ban thi hành, nhằm cho phép AIF thực thi vai trò của mình hiệu quả hơn, với quyền tự chủ và độc lập hoàn toàn, phù hợp với khuôn khổ hiến định và luật định của Tòa Thánh và Quốc gia Vatican. Ngoài ra, Quy chế mới còn thiết lập một Văn phòng đặc biệt cho việc giám sát và cung cấp nguồn thông tin cần thiết".

(Nguồn: VIS)

 

Thành Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page