Ðức Thánh Cha công bố tông thư tự sắc

phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

và gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt

 

Ðức Thánh Cha công bố tông thư tự sắc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt.

Vatican (SD 8-08-2013) - Ngày mùng 8 tháng 8 năm 2013 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Tông Thư Tự Sắc nhằm phòng chống việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt.

Ðức Thánh Cha nêu bật rằng việc thăng tiến phát triển nhân bản toàn vẹn trên bình diện vật chất và luân lý đòi hỏi phải suy tư sâu xa về ơn gọi của các lãnh vực kinh tế và tài chánh, cũng như sự tương ứng của chúng với mục đích tối hậu là thực hiện thiện ích chung. Chính vì thế phù hợp với bản chất và sứ mệnh của mình Tòa Thánh tham gia vào các cố gắng của Cộng đồng quốc tế nhằm che chở và thăng tiến sự toàn vẹn, ổn định và trong sáng của các lãnh vực kinh tế và tài chánh, và phòng chống các hoạt động tội phạm.

Trong sự tiếp nối hoạt động của Ðức Biển Ðức XVI đã công bố Tự sắc ngày 30 tháng 12 năm 2012, Ðức Thánh Cha Phanxicô ước mong canh tân dấn thân của Tòa Thánh trong việc áp dụng các nguyên tắc và sử dụng các dụng cụ do Cộng đồng quốc tế đề ra, nhằm phòng chống việc rửa tiền, tài trợ khủng bố và gia tăng các vũ khí tàn phá hàng loạt.

Với Tông Thư Tự Sắc này Ðức Thánh Cha đưa ra 4 khoản thiết định như sau:

Khoản 1. Các Cơ quan trung ương Tòa Thánh, các tổ chức và hiệp hội tùy thuộc Tòa Thánh cũng như các cơ quan không có mục đích lợi nhuận có tư cách pháp nhân theo giáo luật và có trụ sở trong Quốc gia thành Vaticăng, phải tuân hành các luật lệ của Quốc gia thành Vaticăng liên quan tới:

a) các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

b) các biện pháp chống lại các chủ thể đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế

c) thận trọng canh chừng các hiệp hội có một hoạt động chuyên nghiệp có bản chất tài chánh.

Khoản 2. Giới chức Thông tin Tài chánh thi hành nhiệm vụ thận trọng canh chừng các hiệp hội có một hoạt động chuyên nghiệp có bản chất tài chánh.

Khoản 3. Các tổ chức pháp lý thẩm quyền của Quốc Gia thành Vaticăng thực thi quyền phán quyết trong các vấn đề kể trên, cả đối với các Cơ quan trung ương và các tổ chức và hiệp hội tùy thuộc Tòa Thánh, cũng như các tổ chức không có mục đích lợi nhuận có tư cách pháp nhân theo giáo luật và trụ sở trong Quốc gia thành Vaticăng.

Khoản 4. Ủy ban An ninh Tài chánh được thành lập với mục đích phối hợp các Giới chức thẩm quyền của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vaticăng liên quan tới việc phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gia tăng vũ khí tàn phá hàng loạt. Ủy ban theo kỷ luật hiệp nhất với Tông Thư này.

Ðức Thánh Cha thiết định rằng Tông Thư trong hình thái Tự Sắc này được công bố qua báo Quan sát viên Roma.

Ngài cũng đặt định rằng những gì đã được thiết định có gía trị tràn đầy và ổn định hủy bỏ tất cả các đặt định không thích hợp, bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 8 năm 2013.

Ban hành tại Roma từ dinh Tông Tòa ngày mùng 8 tháng 8 năm 2013 năm thứ nhất triều đại giáo hoàng.

Ký tên Phanxicô

(SD 8-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page