Các giáo hạt tòng nhân

và sứ vụ Tân Phúc âm hóa

 

Các giáo hạt tòng nhân và sứ vụ Tân Phúc âm hóa.

Roma (WHÐ 13-07-2013) - Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Ðức giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn một sửa đổi quan trọng trong Bản Quy luật bổ sung áp dụng cho các giáo hạt tòng nhân được thành lập theo Tông hiến Anglicanorum Coetibus. Sửa đổi này nhằm nêu rõ sự đóng góp của các giáo hạt tòng nhân trong công cuộc Tân Phúc âm hóa.

Cụ thể, Khoản 5 trong Bản Quy luật bổ sung về "Các tín hữu của giáo hạt tòng nhân" có thêm triệt 2 như sau: "Một người đã được rửa tội trong Giáo hội Công giáo nhưng chưa lãnh nhận đầy đủ các Bí tích khai tâm, và sau đó người này trở về với đức tin và thực hành của Giáo hội nhờ được giáo hạt tòng nhân Phúc âm hóa, thì họ có thể trở thành thành viên của giáo hạt tòng nhân và lãnh nhận bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể hoặc cả hai".

Ðiều này khẳng định chỗ đứng của các giáo hạt tòng nhân trong sứ mệnh của Giáo hội Công giáo phổ quát: các giáo hạt tòng nhân không chỉ có thẩm quyền đối với những người thuộc truyền thống Anh giáo, nhưng còn đóng góp cho công cuộc Tân Phúc âm hóa mang tính cấp bách.

Bộ Giáo lý Ðức tin cũng lưu ý rằng: tiêu chuẩn để được nhận vào một giáo hạt tòng nhân là chưa lãnh nhận đầy đủ các bí tích khai tâm Kitô giáo (tức là còn thiếu bí tích Rửa tội, bí tích Thánh Thể, hoặc bí tích Thêm sức); điều này có nghĩa là người Công giáo không được xin gia nhập một giáo hạt tòng nhân hoàn toàn chỉ "vì các động cơ chủ quan hoặc vì sở thích cá nhân".

(Theo www.ordinariate.org.uk)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page