Ðức tân Sứ Thần Tòa Thánh

tại Thái Lan và Campuchia

 

Ðức tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia.

Vaticăng (SD 4-8-2012) - Ngày mùng 4 tháng 8 năm 2012 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã chỉ định Ðức Tổng Giám Mục Paul Tschang In-Nam làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Myanmar và Lào.

Ðức Tổng Giám Mục Paul Tschang In-Nam sinh ngày 30 tháng 10 năm 1949 tại Seoul Nam Hàn, thụ phong Linh Mục ngày 17 tháng 12 năm 1976, được tấn phong Giám Mục ngày 6 tháng Giêng năm 2003.

Ngày 19 tháng 10 năm 2002 Ðức Tổng Giám Mục Paul Tschang In-Nam được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Bagladesh. Ngày 27 tháng 8 năm 2007 được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tai Uganda bên Phi châu. Và ngày mùng 4 tháng 8 năm 2012 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã chỉ định Ðức Tổng Giám Mục Paul Tschang In-Nam làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Myanmar và Lào. (SD 4-8-2012)

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page