Tòa Thánh ban hành qui chế mới

và nội qui cho Caritas quốc tế

 

Tòa Thánh ban hành qui chế mới và nội qui cho Caritas quốc tế.

Vatican (SD 2-5-2012) - Hôm 2 tháng 5 năm 2012, Tòa Thánh đã ban hành qui chế mới và nội qui của tổ chức Caritas quốc tế, cùng với một sắc luật của Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, về hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này. Từ nay Caritas quốc tế sẽ thuộc quyền kiểm soát của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Ðồng Tâm).

Theo Sắc luật, mọi hoạt động định chế của Caritas quốc tế từ nay thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Ðồng Tâm), là cơ quan bác ái của Ðức Thánh Cha. Sắc luật cũng xác định một số thẩm quyền của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh về hoạt động của Caritas Quốc Tế. Ðây là một tổ chức qui tụ 165 Caritas địa phương và được Tòa Thánh công nhận tư cách pháp nhân với thủ bút của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 hồi năm 2004.

Qui chế mới của Caritas quốc tế nhắm xác định rõ hơn thủ bút vừa nói không những về vai trò của Hội đồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, nhưng còn qui định rõ hơn thẩm quyền của Hội đồng này về những khía cạnh nội bộ cũng như hoạt động chính thức của Caritas quốc tế. Qui chế mới giúp tổ chức này chu toàn hữu hiệu hơn sứ mạng trong Giáo Hội của Caritas quốc tế, cũng như sự hiệp thông đức tin và đức mến trong những can thiệp trợ giúp nhân đạo.

Như vậy theo qui luật mới, Caritas quốc tế không còn là một tổ chức độc lập. Sắc luật của Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh có khoản qui định rằng "Bất kỳ văn bản nào của Caritas quốc tế có nội dung hoặc đường hướng đạo lý hoặc luân lý, thì đều phải có sự phê chuẩn trước đó của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, giữ nguyên thẩm quyền chung của Bộ giáo lý đức tin".

Ngoài ra, các hiệp định của Caritas quốc tế với các tổ chức và cơ quan phi chính phủ, phải được Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum phê chuẩn trước khi ký kết, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp về nhân đạo". Ngoài ra, Hội đồng Cor Unum có nhiệm vụ giám sát về việc quản lý tài sản và tài chánh của Caritas quốc tế". Hội đồng này cũng có thẩm quyền bổ nhiệm một vị giáo sĩ làm Tuyên úy. Vị này sẽ tham dự tất cả những phiên họp có tính chất quyết định của Caritas quốc tế.

Bộ ngoại giao Tòa Thánh có thẩm quyền liên lạc với các chính quyền chính trị, ngoại giao, hành chánh và tư pháp của các nước, đặc biệt với các thẩm quyền của Nhà Nước Italia, cũng như những quan hệ với các tổ chức quốc tế, miền; Bộ cũng cho phép khởi xướng hoặc phản đối một cuộc tranh tụng nhân danh Caritas quốc tế trước các tòa án dân sự của các nước, cũng như các tòa án quốc tế và các tòa làm trọng tài trung gian'.

Sắc luật do Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh công bố hôm 2 tháng 5 năm 2012 nhắm chấm dứt cuộc tranh chấp từ lâu giữa Phủ Quốc vụ khanh và Caritas quốc tế.

Trong thời gian trước đây, bà Lesley Anne Knight đã không được tái nhiệm Tổng thư ký Caritas quốc tế vì những căng thẳng do những can thiệp do Caritas quốc tế thực hiện và vì thế không được Phủ quốc khanh Tòa Thánh cho tái cử. Từ nay, hai chức vụ Chủ tịch và Tổng thư ký Caritas quốc tế đều phải được Ðức Thánh Cha phê chuẩn dựa trên một danh sách 3 ứng viên do Ðại hội đồng của Caritas quốc tế đề nghị.

Hồi tháng 5 năm 2011, đại hội đồng Caritas quốc tế đã tái nhiệm Ðức Hồng Y Oscar Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng Giám Mục Tegucigalpa, Honduras, trong chức vụ Chủ tịch và cử ông Michel Roy người Pháp, làm tân Tổng thư ký của Caritas quốc tế. (SD 2-5-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page