Cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế

để phục vụ công ích

 

Ðức cha Mario Toso, Tổng thư ký Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình, kêu gọi cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế để phục vụ công ích.

Roma (Apic 27/02/2012) - Trả lời phỏng vấn của hãng tin Adnkronos, bằng tiếng Ý, ngày 27 tháng 02 năm 2012, Ðức cha Mario Toso, đã phát biểu như sau: "Cần phải hành động trên bình diện quốc tế và quốc gia, để tạo ra những thị trường tài chánh vững vàng, trong suốt, và có tính cách dân chủ, phục vụ cho nền kinh tế hiện thực."

Ðức cha Tổng thư ký Hội Ðồng Giáo hoàng Công Lý và Hoà Bình còn cho biết rằng Cơ quan Toà Thánh mà ngài là Tổng thư ký, đã đề nghị vài định hướng để canh tân cơ cấu Liên Hiệp Quốc và cơ cấu kinh tế tài chánh thế giới. Ðức cha kêu gọi thực hiện đường lối chính trị nhất định hơn, trên bình diện quốc tế cũng như âu châu, để hướng sự phát triển kinh tế và những hệ thống tài chánh đến việc phục vụ cho công ích. Theo Ðức cha, các nguồn tài chánh cần được xử dụng không những để mang lại những lợi nhuận ngắn hạn, mà còn cần nhắm đến sự bền vững của những công cuộc kinh doanh dài hạn.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page