Các tín hữu kitô cùng đinh Ấn độ

tuần hành đến Quốc hội để yêu cầu

chấm dứt kỳ thị đối với họ

 

Các tín hữu kitô cùng đinh Ấn độ tuần hành đến Quốc hội để yêu cầu chấm dứt kỳ thị đối với họ.

New Delhi, Ấn độ [CWN 28/7/2011] - Gần một chục ngàn tín hữu kitô gốc cùng đinh đã cùng với hàng chục giám mục Ấn độ tuần hành đến trước Quốc hội nước này để yêu cầu chấm dứt luật kỳ thị đối với họ.

Cùng đinh là giai cấp thấp nhứt trong hệ thống xã hội của Ấn độ. Trong khi những người cùng đinh thuộc các tôn giáo như Ấn giáo, Sikh và Phật Giáo được luật pháp cho hưởng giáo dục miễn phí và có thể được thu nhận vào làm việc trong guồng máy công quyền, thì các tín hữu kitô cùng đinh lại không được hưởng các quyền này.

Dân số kitô tại Ấn độ hiện nay là 27 triệu người. Trong số này có đến 2 phần 3 là người thuộc giai cấp cùng đinh.

Nhiều chính phủ Ấn độ đã không màng đến những đòi hỏi về bình đẳng của các tín hữu kitô cùng đinh. Các nhóm ấn giáo không ngừng chống đối việc cho các tín hữu kitô cùng đinh được hưởng các quyền như các tín đồ cùng đinh của Ấn giáo, đạo Sikh và Phật giáo. Họ sợ rằng một khi các tín hữu kitô cùng đinh được hưởng các quyền này thì sẽ có nhiều người trở lại với Kitô giáo.

Ðức hồng y Oswald Gracias, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ, người đã từ Roma trở về để tham gia cuộc tuần hành được tổ chức hôm thứ Năm 28 tháng 7 năm 2011, nói rằng việc chính phủ không màng đến những đòi hỏi của các tín hữu kitô cùng đinh là một "hành động kỳ thị nhãn tường".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ đã lên án hành động kỳ thị của chính phủ tại một cuộc mitting kết thúc cuộc tuần hành, trong đó có nhiều lãnh tụ đảng phái chính trị tham dự để đòi hỏi quyền của các tín hữu kitô cùng đinh.

Cuộc tuần hành đã diễn ra sau 3 ngày ăn chay trên toàn quốc với sự tham gia của hàng trăm nhà tranh đấu cho các tín hữu kitô cùng đinh trên toàn quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page