Ðức thánh cha sẽ đề cao việc xưng tội

trong Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid

 

Ðức thánh cha sẽ đề cao việc xưng tội trong Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid.

Roma [CWN 5/7/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ đề cao việc xưng tội trong Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới.

Theo ký giả Sandro Magister của nhựt báo Ý "L'expresso", Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đề ra hai sáng kiến lớn trong các Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới.

Tại Ðại hội giới trẻ thế giới Cologne, Ðức hồi năm 2005, ngài đã quì cầu nguyện lâu truớc Thánh Thể. Kể từ đó, việc chầu Thánh Thể đã trở thành một sinh họat đều đặn trong các Ðại hội giới trẻ thế giới.

Năm nay (2011), tại Madrid, Ðức thánh cha sẽ đích thân giải tội trước khi cử hành thánh lễ ngày 20 tháng 8 năm 2011. Ðây là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng ngồi giải tội trong đại hội giới trẻ thế giới. Với cử chỉ này, Ðức thánh cha muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xưng tội, nhứt là đối với giới trẻ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page