Dòng Tên loan báo những cải tổ

trong việc quản trị ở cấp trung ương

 

Dòng Tên loan báo những cải tổ trong việc quản trị ở cấp trung ương.

Roma [CNA 17/3/2011] - Dòng Tên loan báo những cải tổ trong việc quản trị ở cấp trung ương.

Mới đây, cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền Dòng Tên, đã gởi thư đến các tu sĩ của Dòng để loan báo một số cải tổ ở cấp trung ương.

Trong lá thư, cha bề trên tổng quyền Dòng Tên giải thích rằng ngài đã quyết định duyệt lại cơ cấu trung ương của Dòng sau khi đã nhận được một loạt những đề nghị từ các đại diện của Dòng tham dự tổng công hội lần thứ 35 hồi năm 2008.

Cha Nicolas cho biết những thay đổi tập trú vào việc "tái cấu trúc các văn phòng trung ương". Ngài cũng loan báo thiết lập thêm ba văn phòng thư ký. Sẽ có một thư ký đặc trách về "giáo dục và hoạt động tông đồ trong giới trí thức".

Cha bề trên tổng quyền Dòng Tên cũng loan báo thành lập một ủy ban nhỏ trong Hội đồng cố vấn để thảo luận, phân biện và để nghị những vấn đề liên quan đến sứ mệnh chung của Dòng. Ủy ban này gồm có ba thư ký, hai tổng cố vấn và bề trên tổng quyền.

Trong lá thư gởi các tu sĩ trên toàn thế giới, cha Nicolas cũng tiết lộ: "Ðể giúp tôi thường xuyên suy tư và hiểu sâu rộng hơn các thực tế liên quan đến sứ mệnh của chúng ta, tôi đã thành lập một nhóm đặt tại Roma mà tôi gọi là "Nhóm suy tư Gregoriana" vì chúng tôi gặp gỡ nhau tại Ðại học Gregoriana.

6 thành viên của nhóm này là các giáo sư trong nhiều địa hạt khác nhau đang giảng dạy tại đại học Gregoriana.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page