Các Ðức giám mục Úc đại lợi

hoan nghênh phán quyết của Tối cao pháp viện

về quyền của người tầm trú

 

Các Ðức giám mục Úc đại lợi hoan nghênh phán quyết của Tối cao pháp viện về quyền của người tầm trú.

Perth, Úc đại lợi [CNS 12/11/2010] - Các Ðức giám mục Úc đại lợi hoan nghênh phán quyết của Tối cao pháp viện nước này về quyền của người tầm trú.

Ðược biết hôm 11 tháng 11 năm 2010, Tối cao pháp viện Úc đại lợi đưa ra một phán quyết bảo đảm rằng người tầm trú cũng phải được luật pháp bảo vệ như mọi người công dân Úc.

Trong phán quyết, Tối cao Pháp viện Úc đại lợi cho rằng bộ Di Trú Úc đã không tôn trọng những đòi hỏi pháp lý của luật Di Trú được ban hành hồi năm 1958 và như vậy đã xử bất công với người tầm trú.

Phán quyết của tối cao pháp viện Úc đại lợi yêu cầu phải cứu xét và áp dụng một cách thấu đáo các quyết định liên quan đến người tầm trú hiện đang bị giam giữ trong các trại tạm trú.

Ðức cha Joseph Grech, Giám mục Sandhurst, chủ tịch ủy ban di dân và tỵ nạn của Hội đồng Giám mục Úc đại lợi hoan nghênh phán quyết của tối cao pháp viện và thúc đẩy nước này hãy tuân thủ luật pháp trong việc đối xử với người tầm trú.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page