Tông huấn hậu Thượng hội đồng

Giám mục về Lời Chúa

 

Tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục về Lời Chúa.

Roma [Zenit 5/11/2010] - Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Lời Chúa sẽ được công bố vào ngày thứ Năm 11 tháng 11 năm 2010.

Với tựa đề "Verbum Domini" [Lời Chúa] tông huấn của Ðức thánh cha Benedicto XVI là thành quả của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Lời Chúa đã được triệu tập dạo tháng 10 năm 2008 với chủ đề "Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội".

Tựa đề của tông huấn gợi lên tức khắc việc Ðức thánh cha muốn nhấn mạnh đến việc cử hành phụng vụ, bởi vì trong cử hành phụng vụ, sau các bài đọc đều có xướng lên "Verbum Domini" [đó là Lời Chúa].

Tựa đề của văn kiện cũng gợi lại Hiến Chế tín lý của Công đồng Vatican II "Dei Verbum" [Lời Chúa] về mạc khai được đức Phaolo VI công bố ngày 18 tháng 11 năm 1965, tức cách đây đúng 45 năm.

Tông huấn của Ðức thánh cha sẽ được Ðức hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng bộ Giám mục, Ðức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa và Ðức cha Nikola Eterovic, tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục thế giới, mở cuộc họp báo để giới thiệu vào thứ Năm 11 tháng 11 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page