Các Ðức giám mục Hoa kỳ

không đặt vấn đề về linh mục có gia đình

trong các Giáo hội đông phương

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ không đặt vấn đề về linh mục có gia đình trong các Giáo hội đông phương.

Roma [CWN 13/10/2010] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ không đặt vấn đề về các linh mục có gia đình trong các Giáo hội đông phương.

Trong một cuộc họp báo bên lề Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, các Ðức tổng giám mục Detroit, Hoa kỳ, và Toronto, Canada, nói rằng các ngài không đặt vấn đề về việc các Giáo hội Công giáo đông phương truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại Bắc Mỹ.

Mặc dù cho phép các linh mục có gia đình, các Giáo hội Công giáo đông phương vẫn tuân thủ một thỏa thuận đã có từ lâu là không truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại Bắc Mỹ để tránh xung đột với các tín hữu Công giáo La mã.

Ðức cha Allen Vigneron, Tổng giám mục Detroit, Hoa kỳ, và Ðức cha Thomas Collins, Tổng giám mục Toronto, Canada đã thỏa thuận rằng việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình trong các Giáo hội đông phương tại Bắc Mỹ sẽ không tạo ra xung đột nào. Tuy nhiên, hai vị Tổng giám mục này cho biết: hiện các Ðức giám mục của các Giáo hội Công giáo đông phương tại Bắc Mỹ vẫn chưa thống nhứt với nhau về việc phong chức linh mục cho những người có gia đình.

Trong cuộc họp báo, hai vị Tổng giám mục Bắc Mỹ trên đây nói rằng trong các Giáo phận của các ngài hiện có khá nhiều người Công giáo thuộc các Giáo hội đông phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page