Ðức tổng giám mục New York

muốn làm trung gian hòa giải

trong cuộc tranh luận xoay quan

dự án xây cất một đền thờ Hồi giáo

gần Ground Zero

 

Ðức tổng giám mục New York muốn làm trung gian hòa giải trong cuộc tranh luận xoay quan dự án xây cất một đền thờ Hồi giáo gần Ground Zero.

New York, Hoa kỳ [CWN 19/8/2010] - Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa kỳ, muốn đứng ra làm trung gian hòa giải trong cuộc tranh luận về dự án xây cất một đền thờ Hồi giáo gần nơi xảy ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Ðược biết mới đây một công ty đã đệ trình dự án xây cất một đền thờ Hồi giáo gần Ground Zero, tức nơi xảy ra cuộc ra cuộc khủng bố tiêu hủy tòa nhà Thương mại thế giới tại New York . Tổng thống Barack Obama đã bị chống đối kịch liệt khi ông tuyên bố ủng hộ dự án này.

Ðức cha Dolan nói rằng ngài hy vọng sẽ tìm được một thỏa hiệp giữa hai phe bênh vực và chống đối dự án nói trên. Ngài nhắc lại thỏa hiệp mà Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã đạt được khi cho phép xây cất một tu viện dòng kín gần một trại tập trung đức quốc xã ở Auschwitz. Thật vậy, Ðức thánh cha đã đề nghị dời tu viện dòng kín đến một địa điểm tách rời khỏi trại tập trung của đức quốc xã.

Theo Ðức tổng giám mục New York, người ta cũng có thể đề nghị một thỏa hiệp như thế tại New York.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page