Các tín hữu Kitô và Hồi giáo

thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn độ

chống lại kỳ thị

 

Các tín hữu Kitô và Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn độ chống lại kỳ thị.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 21/7/2010] - Các tín hữu Kitô và Hồi giáo thuộc giai cấp cùng đinh tại Ấn độ chống lại kỳ thị.

Trên 5 ngàn tín hữu Kitô và Hồi giáo thuộc giai cấp Dalit, cùng đinh trên toàn quốc Ấn độ, đã tọa kháng trong công viên Jantar Mantar tại New Delhi để đòi quyền bình đẳng với những người Ấn giáo và Phật giáo cùng đinh.

Cuộc tọa kháng do Hội đồng Giám mục Ấn độ, Hội đồng các Kitô Dalit toàn quốc và Hội đồng các Giáo hội Kitô Ấn độ đồng bảo trợ.

Mục đích của cuộc tọa kháng là yêu cầu bãi bỏ điều 3 trong Hiến Pháp năm 1950 chỉ nhìn nhận quy chế và quyền của người Ấn giáo và Phật giáo thuộc giai cấp cùng đinh.

Theo Hiến pháp Ấn độ, những người cùng đinh nào trở lại Kitô giáo hay Hồi giáo đều mất mọi quyền lợi, kể cả quyền được có đại diện trong sinh hoạt chính trị.

Ngày 18 tháng 12 năm 2009, Ủy ban toàn quốc về các nhóm tôn giáo và ngôn ngữ thiểu số đã đệ trình lên Quốc hội thỉnh nguyện yêu cầu sửa đổi lại luật này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page