Ðại diện các tôn giáo kêu gọi

chấm dứt thái độ kỳ thị đối với

những người mắc bệnh Sida

 

Ðại diện các tôn giáo kêu gọi chấm dứt thái độ kỳ thị đối với những người mắc bệnh Sida.

Vienna, Áo quốc [AFP 21/7/2010] - Ðại diện các tôn giáo kêu gọi chấm dứt kỳ thị đối với những người mắc bệnh Sida.

Hôm thứ Tư 21 tháng 7 năm 2010, bên lề Hội Nghị quốc tế về Sida diễn ra tại Vienna, Áo Quốc, các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi chấm dứt việc lên án những người mắc bệnh Sida.

Văn kiện chung kết mang chữ ký của các nhà lãnh đạo Kitô giáo, Hồi giáo, Do thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo, đạo Sikh và Bahai, đã dựa trên kết quả của một hội nghị diễn ra tại Amsterdam, Hòa lan, dạo tháng Ba năm 2010 để kêu gọi "hoạt động không ngừng hầu chấm dứt thái độ lên án và kỳ thị đối với những người mắc bệnh Sida."

Ðòi hỏi phải có một hành động thực tiễn, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng muốn đóng một vai trò tích cực trong việc phòng ngừa nạn dịch bệnh này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page