Cộng đồng đầu tiên

của các nữ tu thừa sai bác ái

Mẹ Teresa Calcutta tại Israel

 

Cộng đồng đầu tiên của các nữ tu thừa sai bác ái Mẹ Teresa Calcutta tại Israel.

Gierusalem [Zenit 5/7/2010] - Một cộng đồng đầu tiên của Dòng nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Teresa Calcutta đã được thành lập tại Israel.

Theo hãng tin điện tử có tên là "Gierusalem và các tôn giáo", nhà đầu tiên của các nữ tu thừa sai bác ái Mẹ Teresa Calcutta vừa mới được khánh thành tại Nazareth.

Cho đến nay, dòng thừa sai bác ái của Mẹ Teresa Calcutta chỉ hiện hiện và hoạt động tại Jordan và một số vùng của Palestine như Naplouse, Gierusalem, Bethlehem và Gaza.

Nay một nhà mới được thành lập tại Israel.

Hôm 10 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Marcuzzo, đại diện của Tòa thượng phụ Gierusalem tại Israel, đã chủ sự Thánh Lễ và làm phép nhà tạm của ngôi nhà mới trong đó các nữ tu sẽ cầu nguyện và chiêm niệm.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức cha Marcuzzo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Sự hiện diện của Thánh Thể tại Nazareth sẽ có một tầm quan trọng thiêng liêng và xã hội cho các cư dân của thành phố và khách hành hương.

Khẩu hiệu được chọn cho ngôi nhà mới này là lời của Chúa Giesu trên thánh giá: "Ta khát". Mục đích của ngôi nhà này là để giúp đỡ những người nghèo hèn nhứt, theo tinh thần của Thánh Gia Thất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page