Một vị Tổng giám mục Mehico

kêu gọi các trùm ma túy sám hối

 

Một vị Tổng giám mục Mehico kêu gọi các trùm ma túy sám hối.

Mehico [CNA 29/6/2010] - Một vị Tổng giám mục Mehico kêu gọi các trùm ma túy sám hối.

Trong một tuyên ngôn mới đây, Ðức cha Felipe Aguirre Franco, Tổng giám mục Acapulco, Mehico kêu gọi các trùm ma túy tại nước này hãy từ bỏ việc buôn bán ma túy và trở về với Chúa là Ðấng luôn sẵn sàng tha thứ.

Theo Ðức cha Franco, việc buôn bán ma túy đi đôi với nghiện ngập. Ngài nói rằng chỉ có thể bài trừ được hai tệ nạn này bằng cách thiết lập nền móng cho một cuộc phát triển toàn diện con người. Bao lâu hai tệ nạn này vẫn tồn tại, thì sẽ không bao giờ có thể tận diệt nền văn hóa của sự chết.

Ðức tổng giám mục Acapulco nhấn mạnh rằng tất cả mọi người Mehico, chứ không riêng chính quyền, cần phải liên kết để chống lại ma túy.

Ngỏ lời với những người buôn bán ma túy, ngài kêu gọi hãy sám hối và từ bỏ con đường bất chính. Ðức cha Franco nói: "Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho các bạn. Ngài chỉ kêu gọi các bạn nhận ra những sai lầm của mình để đền bù và từ bỏ hoạt động này".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page