Thông tư của Tòa Thánh liên quan tới

bản chất và các sinh hoạt đa diện

của Bộ Truyền Giáo

 

Thông tư của Tòa Thánh liên quan tới bản chất và các sinh hoạt đa diện của Bộ Truyền Giáo.

Vatican (SD 28-6-2010) - Ngày 28 tháng 6 năm 2010 Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố thông tư về bản chất và các sinh hoạt đa diện của Bộ Truyền Giáo, trong đó có việc quản trị các tài sản khác nhau. Việc quản trị tài chánh này cần có các cố vấn chuyên biệt và có thể có các sai lầm khi lượng định các thay đổi của thị trường quốc tế.

Thông tư cho biết Bộ Truyền Giáo là cơ quan có nhiệm vụ hướng dẫn và phối hợp công tác rao giảng Tin Mừng và cộng tác truyền giáo trên toàn thế giới. Mục đích dầu tiên của Bộ là hướng dẫn và hỗ trợ các Giáo Hội trẻ tại các vùng mới hay ít được truyền giáo. Ðể chu toàn nhiệm vụ này Bộ có các cơ cấu đào tạo trong đó có Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniana với khoảng 1,400 sinh viên ghi danh hằng năm, nhiều Trường khác nhau nơi có 150 chủng sinh, 360 linh mục và 150 nữ tu và giáo dân thuộc năm châu theo học. Bộ có các nguồn tài chánh khác nhau để tài trợ cho 1.080 giáo phận trên thế giới, cũng như nhiều tổ chức trợ giúp truyền giáo cấp học bổng cho các linh mục tu sĩ, giáo dân và nhân viên mục vụ theo học tại Roma. Ngoài ra hằng năm Bộ cũng tài trợ cho việc xây cất các nhà thờ, các cơ cấu mục vụ, cơ sở giáo dục, trường học, nhà thương và trạm xá đặc biệt cho trẻ em tại các vùng nghèo nhất thế giới. Nguồn tài trợ chính là tiền quyên góp trong Ngày quốc tế truyền giáo và tiền lời từ gia sản tài chánh và bất động sản, do nhiều tín hữu và ân nhân dâng cúng. Việc lượng định gia tài đó là điều phức tạp cần có các cố vấn chuyên môn, và có thể xảy ra các sai lầm.

Trong các năm qua đã có các cải tiến cơ cấu và cung cách làm việc nhằm bảo đảm cho việc quản trị thích hợp hơn theo các mẫu mực chuyên môn.

Thông tư nói trên nhằm trả lời cho dư luận tại Italia tố cáo Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Giám Mục Napoli, nguyên Tổng trưởng của Bộ, dính líu vào các vụ bán nhượng bất động sản của Bộ với các giới chức chính trị (SD 28-6-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page