Ðức Thánh Cha nhắn nhủ

các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh.

Vatican (SD 14-6-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 nhắn nhủ các vị Ðại diện Tòa Thánh thực sự trở thành dấu chỉ sự hiện diện và lòng bác ái của Ðức Giáo Hoàng nơi các Giáo Hội địa phương.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 6 năm 2010 dành cho Ban giám đốc và các Linh Mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh, tổng cộng là 40 người.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng "Công tác làm đại diện Tòa Thánh mà các con đang chuẩn bị là một điều sâu xa hơn nhiều so với ý niệm đại diện mà người ta thường hiểu, vì công tác này là sự tham gia vào mối quan tâm đối với mọi Giáo Hội (sollicitudo omnium ecclesiarum), vốn là đặc điểm của sứ vụ Giáo Hoàng."

Ðức Thánh Cha cũng nêu rõ những chiều kích thiết yếu trong sứ vụ của vị đại diện Tòa Thánh. Trước tiên là vun trồng sự gắn bó hoàn toàn với Ðức Giáo Hoàng, với Giáo huấn và Sứ vụ hoàn vũ của Ngài, nghĩa là gắn bó trọn vẹn với người đã nhận sứ vụ củng cố các anh em mình trong đức tin (Lc 22,32) và là nguyên lý vĩnh viễn và hữu hình đồng thời là nền tảng sự hiệp nhất của các Giám Mục và đông đạo các tín hữu (LG 23). Chiều kích thứ hai là, trong lối sống, luôn quan tâm chăm sóc tình hiệp thông của Giáo Hội như một ưu tiên thường nhật. Ðiều này có nghĩa là vị Ðại diện Ðức Giáo Hoàng phải có khả năng trở thành cây cầu vững chắc, một kênh truyền thông chắc chắn giữa các Giáo Hội địa phương và Tòa Thánh: một đàng mang lại cho Ðức Giáo Hoàng và các cộng sự viên của ngài một cái nhìn khách quan, chính xác và sâu xa về thực tại Giáo Hội và xã hội nơi mình đang sống, và đàng khác, dấn thân thông truyền các qui luật, chỉ dẫn, đường hướng do Tòa Thánh ban hành, không phải theo thể thức bàn giấy hành chánh, nhưng với lòng yêu mến sâu xa đối với Giáo Hội và với sự trợ giúp do lòng tín nhiệm kiên trì kiến tạo, đồng thời tôn trọng và đề cao giá trị của các Giám Mục cũng như hành trình của các Giáo Hội địa phương nơi mình được sai tới".

Ðức Thánh Cha cũng nói với các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh rằng "việc phục vụ mà các con đang chuẩn bị thi hành đòi hỏi một sự tận tụy hoàn toàn, và một thái độ quảng đại sẵn sàng hy sinh cả những trực giác cá nhân, những dự phóng riêng tư và những khả thể khác trong việc thi hành sứ vụ linh mục".

Trường ngoại giao Tòa Thánh được Ðức Giáo Hoàng Clemente XI (1700-1721) thành lập cách đây 309 năm, đào tạo nhân viên cho ngành ngoại giao Tòa Thánh và Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh (SD 14-6-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page