Giáo hội tại Hoa kỳ và Canada

gia tăng dân số

 

Giáo hội tại Hoa kỳ và Canada gia tăng dân số.

Washington [CNS 16/3/2010] - Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ và Canada gia tăng dân số.

Theo thống kê của Hội đồng các Giáo hội toàn quốc Hoa kỳ, Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ và Canada là Giáo hội có con số tín hữu gia tăng đáng kể.

Thống kê thường niên lần thứ 78 này cho thấy có sự sút giảm dân số trong các Giáo hội Tin lành chính tại hai nước này.

Riêng Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ với 68 triệu người, được xem là Giáo hội lớn nhứt tại Bắc Mỹ.

Theo mục sư Eileen Lindner, chủ biên của niêm giám 2010, sở dĩ có sự sút giảm con số tín hữu trong một số Giáo hội là vì "nạn tục hóa ngày càng gia tăng trong xã hội hậu hiện đại".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page