Các Ðức giám mục Ðài Loan

kêu gọi rao giảng Tin Mừng

 

Các Ðức giám mục Ðài Loan kêu gọi rao giảng Tin Mừng.

Ðài Loan [CWN 11/2/2010] - Các Ðức giám mục Ðài Loan kêu gọi rao giảng Tin Mừng cho đất nước.

Một năm sau ngày khai mạc kỷ niệm 150 năm Tin Mừng được truyền bá tại quốc gia hải đảo này, các Ðức giám mục Ðài Loan kêu gọi các tín hữu hãy tham gia vào công cuộc rao giảng Tin Mừng cho xứ sở.

Với tựa đề "ra khơi, tham gia rao giảng Tin Mừng", lá thư mục vụ của các Ðức giám mục Ðài Loan ghi nhận rằng "hiện vẫn còn nhiều người cần biết Tin Mừng của Chúa Kitô".

Theo các Ðức giám mục Ðài Loan, "là một tín hữu Ðài Loan có nghĩa là làm một người rao giảng Tin Mừng." Các ngài kêu gọi: "Chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thiêng liêng của chúng ta, gia tăng hiểu biết về giáo lý, Thánh Kinh và thần học".

Dân số Ðài Loan hiện nay là 22 triệu 7 trăm ngàn người, trong số này có 93 phần trăm theo là tín đồ Phật giáo và Lão giáo, 4 phần trăm theo Tin lành; chỉ có 1.3 phần trăm là người Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page